media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Правосудни испит

Службена евиденција кандидата који су положили правосудни испит води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 16. Правилника о полагању правосудног испита („Службени гласник РС” бр. 14/98, 88/2008 и 108/2012) у вези са чланом 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС” бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. IУз-353/2009).

Евиденцијом су обухваћени сви кандидати који су положили правосудни испит у организацији надлежног органа АП Војводине од 24.10.1954. године и она садржи име и презиме кандидата, место и годину рођења, када је и на ком правном факултету дипломирао, где је радио у време полагања испита и општи успех на правосудном испиту.
Осим уверења о положеном правосудном испиту, Покрајински секретаријат издаје уверења кандидатима са пребивалиштем на територији АП Војводине, који желе да полажу испит пред одборима које је образовао министар правде. То уверење потврђује чињеницу да кандидат у последње две године није полагао правосудни испит у организацији Покрајинског секретаријата.

Уверења се издају на основу захтева који треба да садржи:
- име и презиме,
- ЈМБГ,
- датум дипломирања и факултет,
- пребивалиште,
- контакт телефон,
- месец и годину полагања испита (само у случају уверења о положеном испиту).

Потписан захтев може се послати путем поште или се може лично предати у писарницу покрајинских органа.

Уз захтев је потребно доставити извод из Матичне књиге рођених (или његову оверену фотокопију) и доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 760 динара (према тарифним бројевима 1. и 11. важеће Тарифе републичких административних такси) на рачун Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, позив на број 11-223.

Контакт особа одговорна за вођење евиденције:
Иван Боројев
тел: 021/487-43-83
имејл: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

21.07.2021