media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

A titkárságmunkaköre

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási ésNemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság feladatkörét A tartományi közigazgatásról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/14., 54/14. – másik határozat, 37/16., 29/17 és 24/19) 37.szakasza állapítja meg.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőketlát el az iskoláskor előtti, általános és középiskolai oktatás és nevelés, a diákjólét, a nemformális felnőttképzés és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek oktatása területén, a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyek az iskoláskor előtti, az általános és középiskolai oktatás és nevelés területén szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket; Vajdaság AT területén iskoláskor előtti, kötelező általános és középiskolai oktatási és nevelési intézményeket alapítanak, és alapítói jogokat gyakorolnak; szabályozzák a tartományi jelentőségű kérdéseket a diákjólét területén; meghatározzák az otthonok férőhelyei elosztásának módját és rendjét; részletesen szabályozzák az iskolarendszeren kívüli tartományi jelentőségű kérdésként, Vajdaság AT területén a felnőttek felkészítését és kiképzését célzó szervezett és intézményesített oktatás kérdéseit; részletesen szabályozzák és biztosítják a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek anyanyelvű oktatáshoz való jogának érvényesítését, az iskoláskor előtti, az általános iskolai és a középiskolai oktatás és nevelés valamennyi szintjén Vajdaság AT területén.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemyeti Közösségi Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett. Az oktatás területén figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság AT által alapított intézmények működését.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság az iskoláskor előtti, az általános és középiskolai oktatás és nevelés területén együttműködik: az oktatásügyben megbízott minisztériummal, a tanügyi hatóság megalakítása során; a hatáskörében illetékes miniszterrel egyetértésben jóváhagyja a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek érdekeit szolgáló egyes tantárgyak tankönyveit és a taneszközöket; a hatáskörében illetékes miniszterrel egyetértésben meghozza a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek érdekeit szolgáló egyes tantárgyak tantervét és tanmenetét, és megállapítja a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvén folyó tanítás megszervezésének feltételeit és módját; jóváhagyja a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvén megjelenő tankönyveket és a taneszközöket; meghozataluk során véleményezi a tanterveket és tanmeneteket, és meghozza a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvére vonatkozó tanterveket.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság az iskoláskor előtti, az általános és középiskolai oktatás és nevelés, valamint a diákjólét területén, a törvénnyel összhangban, azokat az államigazgatási teendőket látja el, amelyeket törvénnyel Vajdaság AT szerveire ruháztak át.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a törvénnyel és a Statútummal összhangban, tartományi közigazgatási teendőket lát el a Képviselőház vagy a Tartományi Kormány részére készülő olyan aktusokkal kapcsolatban, amelyekkel: szabályozzák a tartományi közigazgatás szervezetét és működését; részletesen szabályozzák Vajdaság AT szervei, a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű önkormányzatok szervei és a közmegbízatások birtokosai pecsétjének tartalmát és külalakját; hozzájárulnak az interkulturalizmus, valamint a multikulturalizmus, a tolerancia és a Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek együttélésének fejlesztéséhez; gondoskodnak az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogainak érvényesüléséről és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek számára többletjogokat állapítanak meg; eszközöket biztosítanak a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nemzeti tanácsai, a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek egyesületei és szervezetei finanszírozására, illetve társfinanszírozására, valamint a Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek tagjai jogai érvényesítésének előmozdítására; szabályozzákVajdaság AT elnevezésének használatát az egyesületek elnevezésében; szabályozzák a tartományi közigazgatási szervekben és szervezetekben használt nyelv ismeretének felmérését. A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatásiés Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság olyan aktusokat készít elő, melyek előkészítése nem tartozik más tartományi közigazgatási szerv feladatkörébe.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a tartományi közigazgatás végrehajtási, szak- és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol a jelen szakasz 5. Bekezdésében foglalt jogszabályok alkalmazása felett.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság figyelemmel kíséri a jogszabályok és általános aktusok jogrendszerbeli összehangoltságát meghozataluk eljárásában, és gondot visel jogtechnikai és nyelvi helyességükről (lektorálás).

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság kiadja a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapját, és gondoskodik a Képviselőház, a Tartományi Kormány és a tartományi közigazgatási szervek és más szervek és szervezetek jogszabályainak és egyéb aktusainak közzétételéről.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a tartományi és más szervek szükségleteivel összhangban biztosítja a szerb nyelvről a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvére és nyelvéről történő írásbeli és szóbeli fordítást, valamint más nyelvekről szerb nyelvre és nyelvről történő fordítást.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság figyelemmel kíséri, elemzően felméri az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogainak védelme és érvényesítése területén uralkodó állapotot, valamint javasolja ezen a területen intézkedések foganatosítását.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a hivatalos nyelv- és írás használatának, az igazságügyi vizsga, az államiszakvizsga, a bírósági tolmácsok, a kisajátítás és a pecsétek kérdéskörében, a törvénnyel összhangban, azokat az államigazgatási teendőket látja el, melyeket törvénnyel Vajdaság AT szerveire ruháztak át.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a hatáskörébe tartozó területeken aktusokat készít elő a Képviselőház és a Tartományi Kormány számára, ha erre külön jogszabály felhatalmazza.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság más teendőket is ellát, ha ezeket törvény, tartományi képviselőházi rendelet vagy más jogszabály az ügykörébe utalja.

14.11.2017