media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Pôsobnosť pokrajinského sekretariátu

Pôsobnosť Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá je určená článkom 37. Pokrajinského parlamentného uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník APV číslo: 37/14, 54/14 – iné uznesenie a 37/16, 29/17 a 24/19).

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v súlade so zákonom a štatútom vykonáva úkony pokrajinskej správy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy, žiackeho štandardu, neformálneho vzdelávania dospelých a vzdelávania národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ktoré súvisia s prípravou aktov na zhromaždenie alebo pokrajinskú vládu, ktorými sa: upravujú otázky pokrajinského významu v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy; zakladajú ustanovizne predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy na území AP Vojvodiny a vykonávajú k nim zakladateľské práva; upravujú otázky pokrajinského významu v oblasti žiackeho štandardu; upravuje spôsob a postup prideľovania miest v domovoch; bližšie upravujú otázky pokrajinského významu súvisiace s organizovaným a inštitučným vzdelávaním mimo školskej sústavy, z dôvodu odborného uspôsobovania a zaškoľovania dospelých na území AP Vojvodiny; upravujú otázky pokrajinského významu v zabezpečovaní uskutočňovania práv na vzdelávanie v materinskom jazyku príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev na území AP Vojvodiny, na úrovni predškolskej, základnej a strednej výchovy a vzdelávania.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny –národnostné spoločenstvá vykonáva výkonné, odborné a rozvojové úkony pokrajinskej správy a vykonáva dohľad na uskutočňovanie uvedených predpisov. V oblastiach vzdelávania sleduje, dohliada a pomáha v práci ustanovizniam na území AP Vojvodiny.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy: spolupracuje s ministerstvom príslušného pre úkony vzdelávania v postupe zakladania školskej správy; na podklade dohody s príslušným ministrom schvaľuje učebnice a učebné pomôcky pre jednotlivé predmety významné pre národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá; na podklade dohody s príslušným ministrom vynáša učebné plány a učebné osnovy pre jednotlivé predmety významné pre národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá a ustaľuje podmienky a spôsob organizovania výučby v jazykoch národnostných menšín - národnostných spoločenstiev; schvaľuje učebnice a učebné pomôcky pre jazyky národnostných menšín - národnostných spoločenstiev; poskytuje mienku v postupe vynesenia učebných plánov a učebných osnov a vynáša učebné osnovy pre jazyky národnostných menšín - národnostných spoločenstiev.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy a žiackeho a študentského štandardu, v súlade so zákonom, pokrajinský sekretariát vykonáva zverené úkony štátnej správy, ktoré sa zákonom zverili orgánom AP Vojvodiny.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v súlade so zákonom pokrajinský sekretariát vykonáva úkony pokrajinskej správy, čo súvisia s prípravou aktov na zhromaždenie alebo pokrajinskú vládu, ktorými sa upravuje organizácia a činnosť pokrajinskej správy; ktorými sa bližšie upravuje obsah a výzor pečiatky orgánov AP Vojvodiny, orgánov jednotiek lokálnej samosprávy a držiteľov verejných oprávnení, ktorých sídlo je na území AP Vojvodiny; ktorými sa prispeva k rozvoju medzikultúrnosti, afirmácie multikultúrnosti, tolerancie a spolužitia národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, čo žijú na území AP Vojvodiny; ktorými sa stará o uskutočňovanie práv v oblasti ľudských práv a práv príslušníkov národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a ustaľujú sa dodatočné práva príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; ktorými sa zabezpečujú prostriedky na financovanie, resp. spolufinancovanie národnostných rád národnostných menšín, združení a organizácií národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, ako aj zveľaďovanie uskutočňovania práv príslušníkov národnostných menšín - národnostných spoločenstiev z územia AP Vojvodiny; ktorými sa upravuje používanie názvu AP Vojvodiny v názve združenia; ktorými sa upravuje a uskutočňuje previerka znalosti jazykov, ktoré sa používajú v práci orgánov a organizácií pokrajinskej správy; ktorými sa pripravujú akty, ktorých príprava nie je v pôsobnosti iných pokrajinských orgánov správy

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vykonáva výkonné, odborné a rozvojové úkony pokrajinskej správy a dohliada na ne z dôvodu uskutočňovania predpisov z odseku 5 tohto článku.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá sleduje zladenosť predpisov a normatívnych aktov v právnom systéme v postupe ich vynesenia a stará sa o ich normatívo-technickú a jazykovú náležitosť (lektorovanie).

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá je vydavateľom Úradného vestníka Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a má na starosti uverejňovanie predpisov a iných aktov zhromaždenia a pokrajinskej vlády, pokrajinských orgánov a iných orgánov a organizácií.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v súlade s potrebami pokrajinských a iných orgánov pokrajinský sekretariát zabezpečuje písomné a ústne prekladanie zo srbského jazyka do jazykov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a opačne, ako aj prekladanie zo svetových jazykov do srbského jazyka a opačne.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá sleduje a analyticky zvažuje stav v oblasti ochrany a uskutočňovania ľudských práv a práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, navrhuje podnikanie opatrení v tejto oblasti.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá v oblasti úradného používania jazykov a písem, súdnej skúšky, štátnej odbornej skúšky, súdnych tlmočníkov, expropriácie a pečiatok, v súlade so zákonom, pokrajinský sekretariát vykonáva úkony štátnej správy, ktoré sa zákonom zverili orgánom AP Vojvodiny.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá pripravuje akty pre zhromaždenie a pokrajinskú vládu v oblastiach zo svojej pôsobnosti, ak je na to oprávnený osobitným predpisom

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vykonáva aj iné úkony, ak sa mu zverili zákonom, pokrajinským parlamentným uznesením alebo iným predpisom.

28.11.2019