media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Djelokrug rada Tajništva

Djelokrug rada Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice utvrđen je člankom 37. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj: 37/14 i 54/14-dr.odluka i 37/16, 29/17 i 24/19).

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, sukladno zakonu i Statutu, obavlja poslove pokrajinske uprave u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, učeničkog standarda, neformalnog obrazovanja odraslih i obrazovanja nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja; osnivaju ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na teritoriju AP Vojvodine i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u području učeničkog standarda; utvrđuju način i postupak raspodjele mjesta u domovima; bliže uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u pogledu organiziranog i institucionalnog obrazovanja izvan školskog sustava, radi stručnog osposobljavanja i obuke odraslih na teritoriju AP Vojvodine; uređuje pitanja od pokrajinskog značaja u osiguravanju ostvarivanja prava na obrazovanje na materinjem jeziku pripadnicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica na teritoriju AP Vojvodine, na razini predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi provedbe propisa iz stavka 1. ovog članka. U području obrazovanja, prati, nadzire i pomaže rad ustanova na teritoriju AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja: surađuje s ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja u postupku formiranja školske uprave; sporazumno s nadležnim ministrom, odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine - nacionalne zajednice; sporazumno s nadležnim ministrom, donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine - nacionalne zajednice i utvrđuje uvjete i način organiziranja nastave na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica; odobrava udžbenike i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica; daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa i donosi nastavne programe za jezike nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i učeničkog standarda, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, sukladno zakonu, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuje organizacija i rad pokrajinske uprave; bliže uređuje sadržaj i izgled pečata tijela AP Vojvodine, tijela jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlasti, koji imaju sjedište na teritoriju AP Vojvodine; pridonosi razvitku interkulturalizma, afirmacije multikulturalizma, tolerancije i suživota nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koje žive na teritoriju AP Vojvodine; stara o ostvarivanju prava u području ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i utvrđuju dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica; osiguravaju sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, udruga i organizacija nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, kao i unapređivanje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica s teritorija AP Vojvodine; uređuje uporaba naziva AP Vojvodine u nazivu udruga; uređuje i provodi provjera znanja jezika koji se koriste u radu tijela i organizacija pokrajinske uprave. Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice priprema i ona akta čije pripremanje nije u djelokrugu drugih pokrajinskih tijela uprave.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi provedbe propisa iz stavka 5. ovog članka.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice prati usuglašenost propisa i općih akata u pravnom sustavu u postupku njihovog donošenja i stara se o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičnoj ispravnosti (lektoriranje).

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice nakladnik je "Službenog lista Autonomne Pokrajine Vojvodine" i stara se o objavi propisa i drugih akata Skupštine, Pokrajinske vlade, pokrajinskih tijela uprave i drugih tijela i organizacija.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice osigurava, sukladno potrebama pokrajinskih i drugih tijela, pisano i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i obratno, kao i prevođenje s drugih jezika na srpski jezik i obratno.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice prati, analitički sagledava stanje u području zaštite i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, te predlaže poduzimanje mjera u tom području.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice u području službene uporabe jezika i pisama, pravosudnog ispita, državnog stručnog ispita, sudskih tumača, izvlaštenja i pečata, sukladno zakonu, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povjereni tijelima AP Vojvodine.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice priprema akta za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u području iz svoga djelokruga, ako je za to ovlašten posebnim propisom.

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povjereno.

28.11.2019