media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Delokrug rada Sekretarijata

Delokrug rada Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice utvrđen je članom 37. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, broj: 37/14, 54/14 – dr.odluka i 37/16, 29/17 i 24/19)

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom i Statutom APV, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda, neformalnog obrazovanja odraslih i obrazovanja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u vezi s pripremanjem akata za Skupštinu APV ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; osnivaju ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine i vrše osnivačka prava nad njima; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti učeničkog standarda; utvrđuju način i postupak raspodele mesta u domovima; detaljnije uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u pogledu organizovanog i institucionalnog obrazovanja izvan školskog sistema, radi stručnog osposobljavanja i obuke odraslih na teritoriji AP Vojvodine; uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u obezbeđivanju ostvarivanja prava na obrazovanje na maternjem jeziku pripadnicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine, na nivou predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 1. ovog člana. U oblasti obrazovanja, prati, nadzire i pomaže rad ustanova na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja: sarađuje s ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja u postupku formiranja školske uprave; sporazumno s nadležnim ministrom, odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine – nacionalne zajednice; sporazumno s nadležnim ministrom, donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine – nacionalne zajednice i utvrđuje uslove i način organizovanja nastave na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; odobrava udžbenike i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa i donosi nastavne programe za jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom, obavlja poslove pokrajinske uprave koji se odnose na pripremu akata za Skupštinu APV ili Pokrajinsku vladu, a kojima se: uređuje organizacija i rad pokrajinske uprave; detaljnije uređuje sadržina i izgled pečata organa AP Vojvodine, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, koji imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine; doprinosi razvoju interkulturalizma, afirmacije multikulturalizma, tolerancije i suživota nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji AP Vojvodine; stara o ostvarivanju prava u oblasti ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i utvrđuju dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; obezbeđuju sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, udruženja i organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, kao i unapređivanje ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica s teritorije AP Vojvodine; uređuje upotreba naziva AP Vojvodine u nazivu udruženja; uređuje i sprovodi provera znanja jezika koji se koriste u radu organa i organizacija pokrajinske uprave. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice priprema i ona akta čije pripremanje nije u delokrugu drugih pokrajinskih organa uprave.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor radi sprovođenja propisa iz stava 5. ovog člana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice prati usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i stara se o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj ispravnosti (lektorisanje).

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice izdavač je „Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine” i stara se o objavljivanju propisa i drugih akata Skupštine APV, Pokrajinske vlade, pokrajinskih organa uprave i drugih organa i organizacija.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice obezbeđuje, u skladu s potrebama pokrajinskih i drugih organa, pismeno i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i obrnuto, kao i prevođenje s drugih jezika na srpski jezik i obrnuto.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice prati, analitički sagledava stanje u oblasti zaštite i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, te predlaže preduzimanje mera u toj oblasti.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u oblasti službene upotrebe jezika i pisama, pravosudnog ispita, državnog stručnog ispita, sudskih tumača, eksproprijacije i pečata, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave, koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice priprema akta za Skupštinu APV i Pokrajinsku vladu u oblastima iz svoga delokruga, ako je za to ovlašćen posebnim propisom.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.

28.11.2019