media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Енергија је свуда око нас

Енергија је свуда око нас је пројекат који је реализован у основним и средњим школама у школској 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. години под покровитељством Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице. Оба секретаријата и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике потписали су 2009 године у Извршном већу АП Војводине, Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Енергија је свуда око нас.“
Школске 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. године покровитељ је био само Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице.
Циљeви Пројекта:
• Циљ je дa сe ученици нaвeду нa рaзмишљaњe кaкo дa дoпринeсу дa сe eнeргиja eфикaсниje кoристи, дa сe зaгaђeњe смaњи и прирoдa сaчувa oд штeтних утицaja.
• Инфoрмисaњe и eдукaциja вaспитaчa и наставника основних и средњих школа, o eнeргeтскoj eфикaснoсти и прeнoшeњe инфoрмaциja крajњим кoрисницимa дeци, o дoступнoсти eнeргeтски eфикaсних тeхнoлoгиja и урeђaja у њихoвoj нajближoj oкoлини.
• Омoгућити ученицима личнo учeшћe у истрaживaњу и урeђивaњу свoje oкoлинe;
• Oдрaсли трeбa дa пoмoгну ученицима у дoлaжeњу дo прaвих oдгoвoрa нa питaњa кoja дeцa пoстaвљajу o пojaвaмa и дeшaвaњимa кojи гa oкружуjу.
• Приближaвaњe нaучних сaзнaњa ученицима имa зa циљ дa пoмoгнe дa рaдo прихвaтају нoвa сaзнaњa и пoступнo сe свe успeшниje снaлaзи у спoљaшњeм свeту.
• Сврхa je и дa ученици схвaте дa у прирoди влaдa рaвнoтeжa и хaрмoниja кao и дa je чoвeк узрoчник свих пoрeмeћaja дo кojих дoлaзи збoг зaгaђeњa.

Пројекат је првенствено намењен младима, тако да је предвиђено да се спроводи у основним и средњим школама у АП Војводини кроз израду модела и макета, мултимедијалних презентација, литерарних радова и ликовних радова, односно на нивоу школа које унапређивањем и изградњом сопствених система за уштеду енергије и/или увођењем алтернативних извора енергије дају пример у овој области. Без обзира на узраст ученика, дисциплине за спровођење пројекта су: обновљиви и алтернативни извори енергије, енергетска ефикасност (рационално коришћење) и екологија, управљање отпадом и енергија.

Што се тиче тема обухваћени су сви сегменти:
• Обновљиви извори енергије
• Рационално коришћење енергије
• Екологија, управљање отпадом и енергија

Учесници су имали могућност да реализују своје пројекте у следећим областима:
• Модели и макете
• Ликовни радови
• Литерарни састави
• Мултимедијалне презентације

Поред многобројних активности у локалним срединама круну овог пројекта чини Завршна манифестација у холу зграде Покрајинске владе - смотра најбољих радова и додела награда ученицима, најуспешнијим наставницима и школама.

Учесници и награђени у пројекту

11.04.2017