media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službena uporaba jezika i pisama u AP Vojvodini

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br.83/06) u članku 10. utvrđuje da je u Republici Srbiji u službenoj uporabi srpski jezik i ćirilično pismo, s tim što se službena uporaba drugih jezika i pisama uređuje zakonom, na temelju Ustava Republike Srbije. Uz to, odredbom članka 79. precizirano je pravo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica na očuvanje posebnosti, što podrazumijeva i pravo na uporabu svog jezika i pisma.
Statut AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 20/2014) u članku 24. stavak 1. utvrđuje da su u tijelima i organizacijama AP Vojvodine u službenoj uporabi srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski jezik i njihova pisma. Pored toga, u stavku 2. propisano je i da tijela AP Vojvodine u okviru svojih nadležnosti poduzimaju mjere u cilju dosljednog ostvarivanja zakonom uređene službene uporabe jezika i pisama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Statutom općine odnosno grada utvrđuju se jezici i pisma koji su u službenoj uporabi na teritoriju općine, grada ili u pojedinim naseljenim mjestima.

Tablica: Jezici i pisma u službenoj uporabi u statutima gradova i općina na teritoriju AP Vojvodine

U članku 76. Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine („Službeni glasnik RS“, br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US), propisano je da autonomna pokrajina preko svojih tijela, vrši inspekcijski nadzor u području službene uporabe jezika i pisama na teritoriju AP Vojvodine - kao povjereni posao.

Za reguliranje prava na službenu uporabu manjinskih jezika ključna su dva zakona: Zakon o službenoj uporabi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, broj: 45/91, 53/93 - drugi zakon, 67/93 - drugi zakon, 48/94 - drugi zakon, 30/2010, 101/2005 - drugi zakon, 47/2018 i 48/2018 - ispravak) i Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, broj: 11/2002, „Službeni list SCG“, broj: 1/2003 - Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009-drugi zakon, 97/2013 - odluka US i 47/2018)

S obzirom na to da je Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ustanovio, a Ustav Srbije i potvrdio, pravo na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina, kojom je obuhvaćeno i pravo na službenu uporabu jezika i pisama, u ove osnovne zakone treba uvrstiti i Zakon o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009, 20/2014 - Odluka US RS, 55/2014 i 47/2018), kojim su regulirana ovlaštenja nacionalnih vijeća u pogledu ostvarenja prava na službenu uporabu manjinskih jezika.

Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj: 83/06) Preuzmi
Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj: 99/2009 i 67/2012 – odluka US) Preuzmi
Zakon o službenoj uporabi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, broj: 45/91, 53/93 - drugi zakon, 67/93 - drugi zakon, 48/94 - drugi zakon, 30/2010, 101/2005 - drugi zakon, 47/2018 i 48/2018 - ispravak) Preuzmi
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, broj: 11/2002, „Službeni list SCG“, broj: 1/2003 - Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009 - dr. Zakon, 97/2013 - odluka US i 47/2018) Preuzmi
Zakon o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009, 20/2014 - Odluka US RS, 55/2014 i 47/2018) Preuzmi
Statut AP Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 20/2014) Preuzmi
Godišnji plan inspekcijskog nadzora nad primjenom službene uporabe jezika i pisma na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2020. godinu Preuzmi


Službena uporaba jezika na teritoriji AP Vojvodine

29.01.2020