media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Uzul oficial al limbilor și grafiilor în P.A. Voivodina

Constituția Republicii Serbia („Monitorul oficial al R.S.”, nr.83/06) la articolul 10 stabilește că în Republica Serbia în uz oficial este limba sârbă și grafia chirilică, cu specificarea că uzul oficial al altor limbi și grafii se reglementează prin lege, în baza Constituției Republicii Serbia. Pe lângă aceasta, prin dispoziția articolului 79 se precizează dreptul persoanelor aparținând comunităților naționale minoritare la păstrarea specificurilor, ceea ce subînțelege și dreptul la uzul limbii și grafiei proprii.
Statutul P.A. Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.“, nr. 20/2014) la articolul 24 alineatul 1 reglementează că în organele și organizațiile P.A. Voivodina în uz oficial sunt limba sârbă și grafia chirilică, limba maghiară, slovacă, croată, română și ruteană cu grafiile lor. Pe lângă aceasta, la alineatul 2 este reglementat ca și organele P.A. Voivodina în cadrul competențelor lor să întreprindă măsuri cu scopul realizării consecvente a uzului oficial al limbii și grafiilor minorităților naționale – comunităților naționale, stipulate prin lege.
Prin Statutul comunei sau al orașului se stabilesc limbile și grafiile care sunt în uz oficial în teritoriul comunei, orașului sau în unele localități.

Tabelul: Limbile și grafiile în uz oficial în statutele orașelor și comunelor din teritoriul P.A. Voivodina

La articolul 76 din Legea privind stabilirea competențelor P.A. Voivodina („Monitorul oficial al R.S.“, nr. 99/2009 i 67/2012 – hotărârea C.C.), este reglementat că Provincia Autonomă prin organele ei, exercită control de inspecție în domeniul uzului oficial al limbilor și grafiilor în teritoriul P.A. Voivodina – ca activitate încredințată.

Pentru reglementarea dreptului la uzul oficial al limbilor minorităţilor naţionale sunt importante două legi: Legea privind uzul oficial al limbilor şi grafiilor (“Monitorul oficial al RS”, nr. 45/91, 53/93 – altă lege, 67/93 – altă lege, 48/2018-rectificare) şi Legea privind protecţia drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale (“Bul. oficial al RFI”, nr. 11/2002, “Bul. oficial al SMN”, nr. 1/2003 – Carta constituţională şi “Monitorul oficial al RS”, nr. 72/2009-altă lege, 97/2013 – hotărârea CC şi 47/2018)

Având în vedere că Legea privind protecţia drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale a stability, iar Constituţia Serbiei a confirmat, dreptul la autonomia culturală a minorităţilor naţionale, prin care este cuprins şi dreptul la uzul oficial al limbilor şi grafiilor, în aceste legi fundamentale trebuie încadrată şi Legea privind consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale (“Monitorul oficial al RS”, nr. 72/2009, 20/2014 – Hotărârea CC a RS, 55/2014 şi 47/2018), prin care sunt reglementate autorizările consiliilor naţionale în ce priveşte exercitarea dreptului la uzul oficial al limbilor minorităţilor naţionale.

Constituţia Republicii Serbia (“Monitorul oficial al RS”, numărul 83/06) Download
Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome (“Monitorul oficial al RS”, nr. 99/2009 şi 67/2012 – hotărârea CC) Download
Legea privind uzul oficial al limbilor şi grafiilor (“Monitorul oficial al RS”, nr. 45/91, 53/93 – altă lege, 67/93 – altă lege, 48/94 – altă lege, 30/2010, 101/2005 – altă lege, 47/2018 şi 48/2018-rectificare) Download
Legea privind protecţia drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale (“Bul. Oficial al RFI”, nr. 11/2002, “Bul. Oficial al SMN”, nr. 1/2003- Carta constituţională şi “Monitorul oficial al RS”, nr. 72/2009-altă lege, 97/2013-hotărârea CC şi 47/2018) Download
Legea privind consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale (“Monitorul oficial al RS”, nr. 72/2009, 20/2014 – Hotărârea CC a RS, 55/2014 şi 47/2018) Download
Statutul P.A. Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 20/2014) Download
Planul anual de inspecţie şi supraveghere asupra aplicării uzului oficial al limbii şi grafiei în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 DownloadUzul oficial al limbii pe teritoriul PAV

29.01.2020