media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Úradné používanie jazykov a písem v AP Vojvodine

Ústava Srbskej republiky (vestník Službeni glasnik RS číslo 83/06) v článku 10 určuje, že sa v Srbskej republike úradne používa srbský jazyk a cyrilské písmo s tým, že sa úradné používanie iných jazykov a písem upravuje zákonom, na podklade Ústavy Srbskej republiky. Okrem toho ustanovením článku 79 sa spresnilo právo príslušníkov menšinových národnostných spoločenstiev zachovávať osobitosti, pod čím sa rozumie aj právo používať vlastný jazyk a písmo.
Štatút AP Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014) v článku 24 odsek 1 určuje, že sa v orgánoch a organizáciách AP Vojvodiny úradne používa srbský jazyk a cyrilské písmo, maďarský, slovenský, chorvátsky, rumunský a rusínsky jazyk a ich písma. Okrem toho sa v odseku 2 určilo, že orgány AP Vojvodiny v medziach svojich príslušností podnikajú opatrenia z dôvodu dôsledného uskutočňovania zákonom upraveného úradného používania jazykov a písem národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.

Tabuľka: Úradne používané jazyky a písma v štatútoch miest a obcí na území AP Vojvodiny

V článku 76 Zákona o určení príslušností AP Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009 a 67/2012 – uznesenie ÚS) sa určilo, že autonómna pokrajina prostredníctvom svojich orgánov koná inšpekčný dohľad v oblasti úradného používania jazykov a písem na území AP Vojvodiny – ako zverený úkon.

Na úpravu práva na úradné používanie menšinových jazykov a písem dôležité sú dva zákony:
Zákon o úradnom používaní jazyka a písem (vestník Službeni glasnik RS číslo 45/91, 53/93 - iný zákon, 67/93 - iný zákon, 48/94 - iný zákon, 30/2010, 101/2005 - iný zákon, 47/2018 и 48/2018 - oprava) a Zákon o ochrane práva a slobôd národnostných menšín ( vestník Sl. Glasnik SPJ č. 11/2002, vestník Sl. List SCH č. 1/2003 - Ústavná charta vestník Sl. Glasnik RS č. 72/2009 - iní zákon, 97/2013 - uznesenie ÚS a 47/2018)

Vzhľadom na to, že Zákon o ochrane práv a slobôd národnostných menšín zriaďuje a Ústava Srbska potvrdzuje právo na kultúrnu autonómiu národnostných menšín, medzi ktoré patrí aj právo na úradné používanie jazykov a písem, tieto ústavné ustanovenia treba vniesť do Zákona o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS, 72/2009, 20/2014 - uznesenie ÚS RS, 55/2014 a 47/2018), ktoré upravujú právomoci národnostných rád ohľadom uskutočnenia práva na úradné používanie jazykov menšín.


Ústava Srbskej republiky (vestník Sl. Glasnik RS č. 83/06) Stiahni
Zákon o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny (vestník Sl. Glasnik RS č. 99/2009 a 67/2012 – uznesenie ÚS) Stiahni
Zákon o úradnom používaní jazykov a písem (vestník Sl. Glasnik RS č. 45/91, 53/93 - iný zákon, 67/93 - iný zákon, 48/94 - iný zákon, 30/2010, 101/2005 - iný zákon, 47/2018 a 48/20188 oprava) Stiahni
Zákon o ochrane práv a slobôd národnostných menšín (vestník Sl. Glasnik SRJ č. 11/2002, vestník Sl. List SCG č. 1/2003 - Ústavná charta a vestník Službeni glasnik RS č. 72/2009 - iný zákon, 97/2013 - uznesenie ÚS a 47/2018) Stiahni
Zákon o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník RS č. 72/2009, 20/2014 – uznesenie ÚS RS č. 55/2014 a 47/2018) Stiahni
Štatút AP Vojvodiny (Úradný vestník APV č. 20/2014) Stiahni
Ročný plán inšpekčnej kontroly úradného používania jazyka a písma na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na rok 2020 Stiahni


Úradné používanie jazykov na území APV

29.01.2020