media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenele de limbă

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale organizează susţinerea examenului de limbă străină şi limba comunităţilor naţionale pentru munca în organele administraţiei.

La examen se face verificarea nivelului de cunoştinţe din domeniul limbii străine, respectiv al limbii comunităţii naţionale, conform nivelului pe care îl anunţă candidatul. Cunoştinţele generale au trei niveluri: elementar, mediu şi superior, dar în special se verifică şi cunoaşterea terminologiei de specialitate din domeniul dreptului şi administraţiei.

Drept de a susţine examenul are orice persoană interesată.

Cererea pentru susţinerea examenului de limbă străină – limba minorităţii naţionale Preia
Cererea pentru eliberarea certificatului privind cunoştinţele de limbă străină – limba minorităţii naţionale Preia


Cererea se prezintă Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, Bulevar Mihajla Pupina nr. 16, 21000 Novi Sad.

Cererea o înaintează candidatul, dar poate fi înaintată şi de organul administraţiei, alt organ sau persoana juridică în care candidatul este angajat, în cazul în care în actele de sistematizare ale acestora se prevede că pentru efectuarea activităţilor este necesar un nivel corespunzător de cunoaştere a limbii străine sau a limbii comunităţilor naţionale.

Candidatul se informează cel târziu zece zile înainte de desfăşurarea examenului, personal sau prin intermediul angajatorului, cu privire la data, locul, ora şi nivelul compensării pentru susţinerea examenului.
Cheltuielile de susţinere a examenului le suportă candidatul sau angajatorul şi le achită cel târziu trei zile înainte de susţinere. Candidatul remite secretarului comisiei dovada privind efectuarea plăţii.
Secretarul provincial a format comisiile de examinare care la proba scrisă şi proba orală a examenului verifică cunoştinţele candidatului. Proba scrisă durează 90 de minute şi candidatul are dreptul să folosească dicţionarul.
Candidatul care nu a promovat examenul, are drept la susţinerea examenului de corigenţă în termen de 30 de zile, cu care ocazie i se recunoaşte susţinerea probei scrise a examenului. Dacă nu promovează examenul de corigenţă, cererea pentru o nouă susţinere a examenului nu poate fi înaintată înainte de expirarea termenului de trei luni.

În anumite cazuri, se poate solicita eliberarea certificatului şi fără susţinerea examenului, şi anume:
- pentru nivelul elementar de cunoştinţe generale – dacă se prezintă dovadă de absolvire a cel puţin doi ani de şcoală elementară sau medie în limba respectivă,
- pentru nivelul mediu de cunoştinţe generale – dacă se prezintă dovadă că a frecventat cursurile şi a obţinut diploma de pregătire şcolară medie în limba respectivă,
- pentru nivelul superior de cunoştinţe generale – dacă se prezintă dovadă candidatului că a frecventat cursurile la facultate în limba corespunzătoare şi a absolvit facultatea în această limbă, respectiv că a promovat la facultate colocviu din domeniul terminologiei de specialitate în limba respectivă.
- pentru cunoştinţele de specialitate-terminologie – dovadă este decizia privind numirea de interpret judiciar în limba respectivă.

Pentru informaţii vă puteţi adresa la
Jovana Mitrović – contact pentru examenele de limbă,
biroul: I/68; număr de telefon: 021/487 4552;
e-mail: : jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Hotărârea privind examenul de limbă străină şi limba minorităţilor naţionale pentru munca în organele administraţiei ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 14/2003, 2/2006, 18/09)
Regulamentul privind modul de verificare a cunoştinţelor de limbă străină şi limba minorităţilor naţionale ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 6/2004)

Toate substantivele care în prezentul text se folosesc la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

03.03.2022