media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Interpreţii judiciari

Interpreţi judiciari/traducători


Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale este competent pentru numirea, destituirea şi ţinerea registrului interpreţilor judiciari permanenţi pentru teritoriul P.A. Voivodina.
Evaluând nevoia de interpreţi judiciari permanenţi, preşedinţii tribunalelor superioare din teritoriul P.A. Voivodina prezintă proiectul de publicare a anunţului pentru numirea interpreţilor judiciari permanenţi – traducătorilor judiciari permanenţi şi a interpreţilor judiciari permanenţi pentru limbajul semnelor persoanelor nevăzătoare, surde sau mute.

Cerere pentru publicarea anunţului (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)

În baza cererilor prezentate, cel puțin o dată pe an (septembrie/decembrie) se publică anunțul pentru numirea traducătorilor judiciari permanenți și a interpreţilor judiciari permanenţi ai limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute în "Buletinul oficial al P.A.V." şi într-unul din mass-media tipărite din Republica Serbia și pe acest site.

Candidat poate să fie persoana care are pregătire şcolară superioară şi care îndeplineşte condiţiile stabilite prin lege pentru încheierea raportului de muncă în organele de stat, cu domiciliul în teritoriul P.A. Voivodina şi care îndeplineşte următoarele condiţii speciale:

1) să aibă pregătire şcolară superioară corespunzătoare pentru o anumită limbă străină sau să posede cunoştinţe complete de limbă din care se traduce şi în care se traduce oral sau textul scris (aceasta se referă la candidații de traducătorii judiciari permanenți) respectiv să aibă cel puțin pregătirea școlară medie cu o durată de patru ani – gradul patru (aceasta se referă la candidații de interpreţi judiciari permanenţi ai limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute);
2) să cunoască terminologia juridică care se foloseşte în limba din care se traduce sau în care se traduce;
3) să aibă o experienţă de cel puţin cinci ani la activităţi de traducere.

Cerere la anunţul pentru numirea traducătorului judiciar permanent/interpretului judiciar permanent al limbajului semnelor pentru persoanele nevăzătoare, surde sau mute

Cererii la anunț, candidatul anexează originalul sau fotocopiile autentificate ale dovezilor privind îndeplinirea condiţiilor generale şi speciale menţionate în textul anunţului, autentificate la notarul public sau la administrațiile comunale pentru care n-au fost numiţi notarii publici.

Cererile candidaților se primesc prin poștă sau în mod direct – la biroul de primire al registraturii. În conformitate cu Legea privind taxele administrative republicane, numărul tarifar 1 și 27, candidatul este obligat, cu ocazia prezentării cererii la anunț, să plătească taxa administrativă republicană în cuantum de 900,00 dinari.

Ordinul de plată al Taxei administrative republicane


Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale organizează susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor pentru candidaţii cu domiciliul în teritoriul P.A. Voivodina şi în acest sens secretarul provincial formează comisiile care verifică:

1) în ce măsură candidatul care n-are pregătire şcolară superioară corespunzătoare pentru o anumită limbă străină, posedă cunoştinţe complete din limba din care se traduce şi în care se traduce;
2) ) în ce măsură candidatul cunoaşte terminologia juridică care se foloseşte în limba din care se traduce , respectiv în care se traduce.

Examenul cuprinde proba orală şi proba scrisă. Candidaţii care susţin verficarea cunoştinţelor de limbă vor fi informaţi asupra datei susţinerii, precum şi asupra compensării pentru susţinerea examenului.

Ordinul de plată pentru compensarea cheltuielilor de verificare a cunoştinţelor de limbă


Compensarea pentru susţinerea verificării cunoştinţelor se achită cel târziu trei zile înainte de susţinere, iar dovada privind executarea plăţii se remite secretarului comisiilor.

În urma desfăşurării procedurii conform anunţului, secretarul provincial numeşte prin decizie traducătorii judiciari permanenţi şi interpreţii judiciari permanenţi ai semnelor persoanelor nevăzătoare, surde sau mute.

Registrul interpreţilor judiciari permanenţi pentru teritoriul tribunalelor superioare din teritoriul P.A. Voivodina conţine datele (numele, prenumele unuia dintre părinţi şi prenumele traducătorului; profesia şi numărul de telefon, numărul şi data deciziei privind numirea, limba pentru care a fost numit, data şi locul depunerii jurământului, numărul şi data deciziei privind destituirea traducătorului şi menţiune) despre a căror modificare traducătorul/interpretul este dator să informeze prezentul secretariat provincial, în termen de opt zile de la data apariţiei modificării respective.

Cerere pentru înscrierea/modificarea datelor

În conformitate cu Legea privind taxele administrative republicane, numărul tarifar 25, candidatul este obligat cu ocazia prezentării cererii pentru înscrierea/modificarea datelor din Registrul interpreților judiciari permanenți să plătească taxa în cuantum de 1.000,00 dinari.

Ordinul de plată pentru înscrierea/modificarea datelor în registru


Control asupra activităţii traducătorilor exercită preşedintele tribunalului superior pentru care a fost numit traducătorul/interpretul.

Traducătorul va fi destituit: la cerere personală, dacă se stabileşte că n-au existat, respectiv că au încetat condiţiile pentru numire, dacă va fi condamnat pentru faptă penală care-l face să fie nedemn sau nepotrivit pentru efectuarea activităţilor de traducător, dacă îi va fi luată sau limitată capacitatea de exerciţiu, dacă se stabileşte în modul reglementat de lege că şi-a pierdut capacitatea de exerciţiu şi dacă efectuează activităţi de traducător într-un mod incorect şi neprofesionist.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:
Ankica Jukić- Mandić – locțiitor al secretarului comisiilor pentru verificarea cunoștințelor candidaților pentru traducători jurdiciari permanenți,
biroul :I/68; numărul de telefon:021/487-42-13;
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Jovana Mitrović
birou: I/68; telefon: 021/487 4552
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Regulamentul privind interpreţii judiciari permanenţi („Monitorul oficial al RS”, nr. 35/2010, 80/2016 şi 7/2017)

Evidenţe oficiale

Toate substantivele care în prezentul text se folosesc la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

27.03.2023