media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul de capacitate jurisdicţională


Adeverinţa conform căreia candidatul n-a susţinut examenul de capacitate jurisdicţională

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale organizează susţinerea examenelor de capacitate jurisdicţională pentru candidaţii care îşi au domiciliul în teritoriul P.A.V.

Termenele actuale pentru susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională
Înştiinţare – Dreptul penal Preia

MENŢIUNE:
Este strict interzisă utilizarea telefoanelor mobile, a mijloacelor de telecomunicaţie şi aparatelor de înregistrare în edificiul tribunalului, pe durata desfăşurării examenului de capacitate jurisdicţională.
La intrarea în edificiul tribunalului, se va face control pentru a fi depistate telefoanele mobile şi alte mijloace interzise. În cazul în care se depistează că persoana le introduce în edificiu, acesteia nu i se va permite prezenţa la susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională. Această regulă este valabilă atât pentru candidaţii care susţin examenul de capacitate jurisdicţională, cât şi pentru persoanele care asistă la examen.


Comitetele de examinare pe care le-a format secretarul provincial sunt:

Primul Comitet de examinare
1. Milan Tkalac (preşedinte) – Dreptul penal;
2. dr Zoran Lončar – Dreptul administrativ;
3. Berényi Ernő – Dreptul muncii;
4. dr Marko Stanković – Dreptul civil;
5. Tamara Radović – Dreptul comercial (economic);
6. mr Miavec Béla – Dreptul internaţional privat;
7. dr Slobodan Orlović – Dreptul constituţional şi dreptul juridic organizaţional.

Al doilea Comitet de examinare
1. Molnár Ferenc (preşedinte) – Dreptul penal;
2. Szakállas Zsolt – Dreptul administrativ;
3. Rajko Marić – Dreptul muncii;
4. Borislav Šušnjar – Dreptul civil;
5. Slobodanka Gutović – Dreptul comercial (economic);
6. dr Marijana Dukić Mijatović – Dreptul internaţional privat;
7. Zoran Vučević – Dreptul constituţional şi dreptul juridic organizaţional.

Examenul de capacitate jurisdicţională se organizează pe parcursul întregului an (excepţie fiind lunile iulie şi august) în faţa ambelor comitete de examinare, de obicei pe la mijlocul lunii (proba scrisă) şi la sfârşitul lunii (proba orală).

Examenul de capacitate jurisdicţională este unic şi constă în proba scrisă şi proba orală. Candidaţii au obligaţia ca în acelaşi termen să susţină ambele părţi ale examenului de capacitate jurisdicţională (proba scrisă şi cel puţin patru obiecte la proba orală).

Candidat pentru susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională este persoana care şi-a luat licenţa la facultatea de drept şi care după absolvirea facultăţii de drept a dobândit doi ani de experienţă în muncă la activităţi de profil juridic la tribunal, acuzatura publică, magistratura publică şi în avocatură sau trei ani de experienţă în muncă la activităţi de profil juridic într-un organ pentru contravenţii, alt organ de stat, organ al autonomiei teritoriale şi autoguvernării locale sau patru ani de experienţă în muncă la activităţi de profil juridic într-o întreprindere, instituţie sau într-o altă organizaţie.
Cererile candidaţilor pentru susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională se trimit prin poştă sau se predau direct la biroul registraturii, până la data de 15 din luna curentă, pentru sesiunea de examene din luna următoare (de exemplu, până la 15 septembrie pentru sesiunea din octombrie).

Cererea pentru susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională Preia
Cererea pentru susţinerea ulterioară a examenului de capacitate jurisdicţională Preia

Candidaţii care-şi susţin examenul de capacitate jurisdicţională pentru întâia dată, anexat cererii prezintă următoarele dovezi:
1. dovadă privind experienţa în muncă (adeverinţă de la tribunal, baroul de avocaţi, procuratură, organe sau organizaţii;
2. fotocopia autentificată a diplomei facultăţii de drept;
3. fotocopia autentificată a primei pagini şi a paginii a doua a buletinului de identitate (sau extrasul autentificat al cardului de identitate cu cip);
4. adeverinţa ministerului competent pentru activităţi juridice conform căreia candidatul nu şi-a susţinut examenul de capacitate jurisdicţională în ultimii doi ani în faţa comitetelor de examinare pe care le formează ministrul (doar pentru candidaţii care în ultimii doi ani şi-au schimbat domiciliul din teritoriul din afara P.A. Voivodina în teritoriul acesteia).

Candidaţii care-şi susţin ulterior examenul de capacitate jurisdicţională prezintă doar cererea pentru susţinerea ulterioară.

Candidaţii care-şi susţin pentru a doua oară examenul de capacitate jurisdicţională, anexează cererii doar dovada invocată mai sus sub numărul curent nr. 3.

Dacă a fost aprobată susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională, candidatul va fi informat prin decizie cu privire la data când va susţine proba scrisă, respectiv proba orală a examenului, precum şi cu privire la numerele conturilor bugetului P.A. Voivodina şi bugetului Republicii Serbia pe care va plăti suma compensării pentru susţinerea examenului şi taxa administrativă republicană.

Menţiune: toate actele scrise (decizia privind aprobarea susţinerii examenului, înştiinţările, cerificatul privind promovarea examenului etc.) se remit pe adresa de domiciliu (adresa menţionată în buletinul de identitate), cu excepţia cazului când în cerere a fost menţionată explicit o altă adresă (adresa de reşedinţă) pe care candidatul doreşte să i se trimită actele scrise, sau dacă în cerere nu scrie că respectivul candidat va prelua personal actele la Secrtetariat. Candidatul este obligat să menţioneze adresa exactă.
Dacă la adresa de domiciliu sau adresa de reşedinţă candidatul este necunoscut şi nu este posibil să i se înmâneze actul scris, remiterea se va executa prin afişarea actului respectiv pe afişierul Secretariatului.

Compensaţia pentru susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională Compensaţia pentru susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională candidatul o plăteşte după ce primeşte decizia prin care se aprobă susţinerea examenului, iar înainte de susţinerea probei scrise se remite secretarului dovada privind efectuarea plăţii (Momentan pagina este disponibilă doar în limba sârbă).

ÎNDRUMARE PENTRU CANDIDAŢI CU PRILEJUL SUSŢINERII EXAMENULUI

La elaborarea lucrării scrise se foloseşte în mod exclusiv hârtia autentificată care se primeşte de la secretarul comitetului la examenul în scris, împreună cu exerciţiul. Concepţia lucrării poate fi scrisă pe hârtie obişnuită.
Exerciţiul se restituie obligatoriu după scrierea lucrării.
Lucrarea scrisă se scrie cu litere de mână sau tipărite, citeţ, în mod exclusiv cu creion chimic. Rectificările sunt permise (a trage linie peste textul scris, a intercala, folosirea albirii), cu specificarea că trebuie ţinut cont de faptul că lucrarea trebuie să fie ordonată şi lizibilă pentru examinatorul şi filologul care o vor controla.

Exemplu de exerciţiu la proba scrisă din Dreptul penal Preia

La proba scrisă din Dreptul civil sunt, de regulă, dosare de la tribunal.
La proba scrisă a examenului se pot folosi reglementările corespunzătoare.

Pe durata probei scrise a examenului este interzisă părăsirea încăperii unde se ţine examenul.

Pe durata examenului (în scris şi oral) este interzisă folosirea celularului, calculatorului şi a altor dispozitive de comunicaţie cu ajutorul cărora s-ar putea obţine rezultate nemeritate.

Referitor la promovarea examenului de capacitate jurisdicţională se eliberează CERTIFICAT care se remite candidatului pe adresa de domiciliu, sau - dacă în cerere a fost menţionat explicit – pe adresa de reşedinţă, respectiv prin preluarea personală de la Secretariat. Candidatul are dreptul să ceară să i se elibereze certificat bilingv, respectiv certificat în limba sârbă şi într-o limbă a minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale care sunt în uz oficial în P.A. Voivodina.

Susţinerea probei orale a examenului de capacitate jurisdicţională este publică – persoanele interesate pot participa la susţinerea probei orale a examenului. Persoanele care asistă la examenul de capacitate jurisdicţională sunt obligate să-şi conformeze comportamentul importanţei şi naturii examenului. Cultura comportamentului subînţelege, în primul rând, respectarea candidaţilor care-şi susţin examenul, respectiv abţinerea de la conturbarea examinării (discuţii în sala în care se susţine examenul, ieşirea din sală în timpul expunerii candidatului etc.).

În încăperile în care se susţine examenul se află dispozitive pentru detectarea semnalelor de telefoane mobile şi alte dispozitive fără fir. Pe durata examenului telefoanele mobile trebuie să fie închise complet, nu doar puse fără sunet.

Informaţii suplimentare puteţi primi de la secretarii comitetelor de examinare:
Ivan Borojev, biroul I/69; telefon 021/487-4383, 060/515-90-52;
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs
Dijana Katona, biroul I/63; telefon 487-4427; e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs.

Legea privind examenul de capacitate jurisdicţională ("Monitorul oficial al R.S.", numărul 16/97) Preia
Regulamentul privind programul examenului de capacitate jurisdicţională ("Monitorul oficial al R.S.", numărul 51/97) Preia
Regulamentul privind susţinerea examenului de capacitate jurisdicţională („Monitorul oficial al RS”, numărul 14/98, 88/2008 şi 108/2012) Preia

Evidenţe oficiale

Toate substantivele care în prezentul text se folosesc la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în acelaşi timp şi substantivele la genul feminin.

25.04.2024