media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor za obrazovanje

U Sektoru za obrazovanje postoje dva odjela:

1.Odjel za područje obrazovanja i pravne poslove u području obrazovanja;
2.Odjel za inspekcijski nadzor u području obrazovanja;

U okviru Odjela za područje obrazovanja i pravne poslove u području obrazovanja obavljaju se poslovi pokrajinske uprave u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, te učeničkog standarda i osigurava se ostvarivanje prava nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica na obrazovanje na maternjem jeziku na razini predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja. Osim toga, sporazumno s nadležnim ministarstvom, odobravaju se udžbenici i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica i donose se nastavni planovi i programi iz pojedinih predmeta značajnih za nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice, te se utvrđuju uvjeti i način organiziranja nastave na njihovim jezicima. Također, u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda odlučuje se o verificiranju ustanova na teritoriju AP Vojvodine, daje se ili odbija suglasnost na odluku o izboru ravnatelja ustanove, postavljaju se vršitelji dužnosti ravnatelja ustanove u slučajevima utvrđenim zakonom, daje se ili odbija suglasnost na odluku o razrješenju ravnatelja ustanove prije isteka mandata, propisuje se školski kalendar, daje se suglasnost za realiziranje nastave i ostvarivanje školskog programa na jezicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica za manje od petnaest (15) učenika u ustanovama na teritoriju AP Vojvodine.

U području učeničkog standarda, između ostalog, utvrđuje se mreža domova učenika i drugih ustanova učeničkog standarda na teritoriju AP Vojvodine, osnivaju se i ukidaju ustanove učeničkog standarda na teritoriju AP Vojvodine, utvrđuju se uvjeti za regresiranje prijevoza učenika u međugradskom prometu, daje se suglasnost na akt o ustrojstvu i sistematizaciji poslova ustanova učeničkog standarda, imenuju se i razrješavaju članovi upravnog odbora u ustanovama učeničkog standarda, kao i ravnatelji ustanova učeničkog standarda.

Temeljem navedenog, djelokrug rada Odjela za područje obrazovanja i pravne poslove u području obrazovanja može se podijeliti na sljedeća područja:

• područje predškolskog obrazovanja i odgoja – kontakt – Tatjana Kuran, tel: 021/487-4819 i Györgyi Ördög tel: 021/487-4867
• područje osnovnog obrazovanja i odgoja – kontakt – Merlida Konstantinović, tel: 021/487-4876;
• područje srednjeg obrazovanja i odgoja – kontakt – Sonja Ćato, tel: 021/487-4348;
• područje učeničkog standarda – kontakt – Jelena Bjelobaba, tel: 021/487-4602;
• područje obrazovanja i odgoja na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica – kontakt- Györgyi Ördög, tel: 021/487-4867; Peter Klimo i Jasna Jovanić, tel: 021/487 4452
• područje razvoja obrazovanja i odgoja (nastavni planovi i programi, udžbenici) – kontakt – dr. Vojin Jovančević, tel: 021/487-4035; Györgyi Ördög, tel: 021/487-4867; Peter Klimo i Jasna Jovanić, tel: 021/487 4452
• pravni poslovi u području obrazovanja – kontakt Jelena Bjelobaba, tel: 021/487-4602; Biljana Vlahović, tel: 021/487-4502 (školski kalendar).

U pogledu pitanja iz svih područja iz djelokruga rada ovog odjela, možete se obratiti načelniku Odjela za područje obrazovanja i pravne poslove u području obrazovanja – Goranu Dragosavljeviću, na broj telefona: 021/487-4621.

Odjel za inspekcijski nadzor u području obrazovanja

Nadležnosti Odjela za inspekcijski nadzor u području predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i učeničkog standarda, jesu sljedeće:

1. ukazuje preventivno na povrijede zakona i na posljedice nepoštivanja zakona, drugih propisa i općih akata;
2. inicira izmjene i dopune zakona, drugih propisa i predlaže usuglašavanje općih akata ustanova sa zakonom ili drugim propisom;
3. sudjeluje u utvrđivanju ispunjenosti uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti ustanova;
4. ukazuje na nezakonitosti i nepravilnosti općih akata i predlaže tijelu ustanova njihovo otklanjanje;
5. pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata ustanove koji nisu u suglasnosti sa zakonom ili drugim propisom;
6. izrađuje godišnje izvješće o inspekcijskom nadzoru u ustanovama;
7. preko pokrajinskog prosvjetnog inspektora, nadzire rad ustanova na teritoriju AP Vojvodine, i to:
• obavlja izravan inspekcijski nadzor nad ustanovama u općini, odnosno gradu koji nije organizirao ovaj nadzor;
• daje instrukcije općini odnosno gradu za obavljanje inspekcijskog nadzora;
• rješava po žalbi protiv prvostupanjskog rješenja općinske odnosno gradske uprave, donijetog pri obavljanju inspekcijskog nadzora;
• ostvaruje izravan nadzor nad radom općinske odnosno gradske inspekcije, izdaje obvezne instrukcije zakona i drugih propisa i kontrolira njihovo izvršavanje;
• oduzima ovlaštenje pojedinom inspektoru koji poslove ne obavlja pravodobno, stručno, zakonito i savjesno i predlaže utvrđivanje odgovornosti u tijelu kojem je povjereno obavljanje inspekcijskog nadzora;
• organizira zajedničke akcije s inspektorima u tijelima kojima je povjereno obavljanje inspekcijskog nadzora;
• traži izvješća, podatke i obavijesti o obavljanju povjerenih poslova inspekcijskog nadzora i obavlja druge poslove sukladno zakonu kojim se na opći način uređuje inspekcijski nadzor;
8. obavlja inspekcijski nadzor i nadzor nad zakonitošću rada ustanova učeničkog standarda.

U pogledu pitanja iz svih područja iz djelokruga rada ovog odjela, možete se obratiti načelnici Odjela za inspekcijski nadzor u području obrazovanja – mr. Danici Lučić, na broj telefona: 487-4451 i pokrajinskim prosvjetnim inspektorima:

1. Svetlana Smiljanić: 021/487-4503;
2. Sonja Stojković: 021/487-4559;
3. Biljana Kovačević: 021/487-4503;
4. Ljiljana Zeljković: 021/487-4401;
5. Eva Tomić: 021/487-4565 (učenički standard);
6. Jelena Kujundžić: 021/487-4019;
7. Pap dr Žigmond: 021/487-4612;
8. Biljana Kašerić: 021/487-4131.

21.02.2023