media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Az oktatási és nevelési intézmények titkárainak licencvizsgája


A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű oktatási és nevelési intézmények titkárainak licencvizsgáját.

A vizsgát az oktatási és nevelési intézmények titkárai licencvizsgájának letételéről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye, 96/2023. szám) összhangban kell letenni.

Az intézmény titkárának feladatait azon személy láthatja el, aki megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkezik az általános oktatás és nevelés alapjait, illetve a munkaengedélyt – licencet szabályozó törvénnyel összhangban.

A titkári feladatokat, az intézményben létesített munkaviszony napjától számított legfeljebb két évig, lincenc nélkül az alábbi személyek végezhetik:
1) titkár – gyakornok,
2) azon személy, aki iskolai végzettsége és az intézményen kívül szerzett munkatapasztalata tekintetében a gyakornokok számára megállapított feltételek és mód alapján megfelel a titkároknak megszabott feltételeknek,
3) a távollétben lévő titkár helyettesítésére meghatározott időre munkaviszonyt létesítő személy.

A titkár – gyakornok, aki mentorának jelentése alapján elsajátította a titkári teendőkbe való bevezető programot, illetve aki elsajátította a titkárok licencvizsgájának letételére vonatkozó képzést, jogot szerez a titkárok licencvizsgájának letételére.

A titkár – gyakornok a licencvizsga iránti kérelmet az intézményhez a gyakornoki idő letelte, a titkári teendőkbe való bevezető program és a titkárok licencvizsgája letételének feltételét jelentő képzés elsajátítása után nyújtja be.

Az intézmény a kérelmet legkésőbb a benyújtásától számított 15 napos határidőn belül továbbítja a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz, amelyhez mellékelni kell a jelölt:
1. a licencvizsga letételére jelentkezett jelölt iskolai végzettségére vonatkozó oklevél hitelesített másolatát,
2. az igazgató bizonylatát arról, hogy a jelölt elsajátította a titkári teendőkbe való bevezető programot,
3. a licencvizsgán való részvétel feltételét jelentő képzési program elsajátításáról szóló bizonylatot,
4. a munkaszerződés fénymásolatát,
5. a jelölt személyi igazolványának fénymásolatát,
6. a vizsgaköltségek befizetésére vonatkozó bizonyítékot.

A titkárok licencvizsgájának költségeit első alkalommal, illetve a javítóvizsga költségeit az az intézmény viseli, amelyben a titkár munkaviszonyban van, míg a vizsgaismétlés költségeit a jelölt viseli.
A 15 000,00 dinár összeget az alábbi számlaszámra kell befizetni:
• Zsírószámla: 840-742331843-51
• Modell és hivatkozási szám: 97 51223094270161
• Címzett: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
• A befizetés rendeltetése: a titkári vizsga utáni térítés költségei

A titkári licencvizsgát az egész év folyamán megszervezik, mégpedig a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár által alakított bizottság előtt.

A titkári licencvizsga szóbeli és írásbeli részből áll.

A vizsga írásbeli része a titkár feladatkörében ellátott normatív teendők témakörét öleli fel. Az írásbeli megírására a jelölteknek két óra áll a rendelkezésükre, és kidolgozásához használhatják a megfelelő jogszabályokat.
A szóbeli vizsga az alábbi területeket öleli fel: az oktatás és a nevelés tárgyköréhez tartozó jogszabályok, közigazgatási eljárás és közigazgatási per, munkajog.
A bejelentett vizsga időpontjáról és helyéről a jelöltet bejelentő intézménynek küldenek értesítést a vizsgát megelőző legalább 30 nappal korábban.

Szabályzat az oktatási és nevelési intézmények titkárai licencvizsgájának letételéről (az SZK Hivatalos Közlönye, 96/2023. szám)
Kérelem az oktatási és nevelési intézmények titkárai licencvizsgájának letételére

Bővebb tájékoztatásért forduljon:
Marija Surdućanhoz, a bizottság titkárához
(III. emelet, 19-es számú iroda, telefonszám: 021/487-45-66)

29.01.2024