media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Licencia vizsga tanárok, nevelők és szakmunkatársak részére

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megszervezi a tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedély (licencia) vizsgáját.
A licencia vizsgát A tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzattal összhangban kell letenni.
A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű oktatási és nevelési intézmények a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársághoz nyújtják be a tanárok, nevelők és szakmunkatársak
munkaengedély (licencia) vizsga iránti kérelmet.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat is mellékelni kell:
1. a megszerzett képzésről szóló oklevél hitelesített másolata;
2. a munkaszerződés vagy a szakmai továbbképzési szerződés másolata;
3. az intézmény bizottságának jelentése a munkába való bevezetésről szóló program elsajátításáról;
4. bizonylat a licencia vizsga költségeinek befizetéséről (tartalmaznia kell a jelölt nevét és családi nevét, akinek a befizetést szánják);
5. a felsőoktatási intézmény bizonylatának hitelesített másolata arra vonatkozóan, hogy a jelölt eleget tesz Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 142. szakaszának 1. bekezdésében meghatározott feltételeknek.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A MELLÉKELT DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATBAN:
• A dokumentumok hitelesített fénymásolatának kizárólag az illetékes szerv által hitelesített fénymásolatok tekinthetők.
• A megszerzett felsőfokú képzettségről szóló oklevél, A felsőoktatásról szóló törvény 125. szakaszának értelmében, közokirat, amely bizonyítékként szolgál a megszerzett képzettségről.
• A munkaviszonyt, illetve a szakmai továbbképzést szabályozó szerződésből nyilvánvalónak kell lennie, hogy a jelölt milyen munkakörbe van bejelentve, illetve ha ez mégsem egyértelmű, az intézmény köteles bizonylatot kiadni a munkakör pontos megjelöléséről.
• Az igazgató határozatával alakított bizottság a gyakornoknak az intézményben végzett egy évi munkáját követően, de legkésőbb a mentor jelentéstételétől eltelt 15 napon belül ellenőrzi, hogy a gyakornok elsajátította-e a munkába való bevezetés programját.
A licencia vizsga iránti kérelmet a szükséges dokumentumokkal az alábbi címre kell elküldeni: Szerb Köztársaság; Vajdaság Autonóm Tartomány; Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság; 21000 Újvidék; Mihajlo Pupin sugárút 16., "licencia vizsga" megjelöléssel.
A licencia vizsga/a pszichológia és pedagógia előzetes vizsga letételére vonatkozó értesítést (időpont, hely, osztály, nevelői csoport, tantárgy, illetve terület) az intézmény számára a kijelölt vizsganap előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni.
Az óra – tanítási egység, tevékenység, illetve esszé témájáról szóló értesítést a jelölt számára azon intézmény által kell megküldeni, amelyben munkaviszonyban van, rendszerint három nappal a vizsgára kijelölt időpont előtt.

A licencia megszerzésére vonatkozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll és az óra megtartásával, a tevékenység lefolytatásával, illetve az esszé bemutatásával kezdődik.
Az írásbeli rész felöleli: tanárok számára az óra előkészítését, nevelők számára a tevékenységük előkészítését, illetve szakmunkatársak részére az esszé előkészítését.
A jelölt a vizsgázást az óra vagy a tevékenység írásbeli előkészítésével, illetve írásbeli esszével kezdi meg. Az előkészület a tanár és a nevelő esetében két oldal írott szöveg lehet, illetve a szakmunkatárs esetében hat oldalig terjedő esszé.
A vizsga szóbeli része a következők ellenőrzéséből áll:
1. a gyakornoknak az önálló oktató-nevelő munkára való felkészültsége;
2. a gyakornoknak konkrét pedagógiai helyzetek megoldására való felkészültsége;
3. az oktatási és nevelési jogszabályok ismerete.
Az első licencia vizsga költségeit az az intézmény viseli, amelyben a jelölt munkaviszonyban van, a megismételt vizsga egy részének vagy a teljes vizsga költségeit pedig a jelölt viseli.
A jelöltnek, akinek a licencia vizsga folyamán megszűnik a munkaviszonya az intézményben, a törvénnyel összhangban joga van folytatni a megkezdett vizsgát, azzal, hogy a vizsga költségeit új kérelem benyújtásakor a jelölt viseli.
A licencia vizsga költségeinek 10.000,00 dináros összegét (megismételt vizsga esetében: egy vizsgarészre – 4.500,00; két vizsgarészre – 6.500,00) a következő módon kell befizetni:
• zsírószámla: 840-742331843-51;
• modell és hivatkozási szám: 97 45223094270163;
• Felhasználó: Vajdaság AT költségvetése, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság;
• A befizetés célja: A licencia vizsga költségeinek megtérítése.

A tanárok, nevelők és szakmunkatársak munkaengedélyéről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 22/05., 51/08., 88/15., 105/15., 48/16. és 9/22. szám) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Vizsgakérdések – oktatási és nevelési jogszabályok Az oktatási és nevelési jogszabályok ismeretéből való felkészülés forrásai. (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Források az oktatási és nevelési jogszabályok ismeretének elékészítésére. (A dokumentumok jelenleg csak szerb nyelven érhetők el)

További információk:
Brankica Kovačević – kapcsolattartó személy a licencia vizsgák megszervezésére
(III/19. számú iroda, telefon: 021/487-45-66)
e-mail: brankica.kovacevic@vojovodina.gov.rs

02.03.2022