media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Licenţă pentru profesori, educatori şi colaboratori de specialitate

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale organizează susţinerea examenului pentru autorizaţia de muncă (licenţă) pentru profesori, educatori şi colaboratori de specialitate.
Examenul pentru licenţă se susţine în conformitate cu Regulamentul privind autorizaţia de muncă a profesorilor, educatorilor şi colaboratorilor de specialitate.
Instituţiile de educaţie şi instrucţie cu sediul în teritoriul P.A. Voivodina, prezintă Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile cererea pentru susţinerea examenului pentru licenţă.

Anexat cererii se prezintă şi următoarea documentaţie:
1. copia autentificată a diplomei privind pregătirea şcolară;
2. copia contractului de muncă sau copia privind formarea profesională;
3. raportul comisiei instituţiei privind însuşirea programului de iniţiere în muncă;
4. dovada privind achitarea cheltuielilor de susţinere a examenului pentru licenţă (trebuie să conţină prenumele şi numele candidatului căruia îi este destinată);
5. copia autentificată a certificatului instituţiei de învăţământ superior conform căruia candidatul îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 142 alineatul 1 din Legea privind bazele sistemului de educaţie şi instrucţie.

MENŢIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DOCUMENTAŢIE:
• Copii autentificate ale documentelor se consideră în exclusivitate copiile autentificate la organul competent.
• Diploma privind absolvirea învăţământului superior, în sensul articolul 125 din Legea privind învăţământul superior, este un act public care se consideră a fi dovadă privind pregătirea şcolară.
• Din contractul prin care este reglementat raportul de muncă sau contractul privind formarea profesională, trebuie să se vadă clar locul de muncă la care este anunţat candidatul, respectiv dacă nu este cazul, instituţia este datoare să elibereze adeverinţă cu privire la acest fapt, în care se vede locul de muncă.
• Comisia pe care o înfiinţează directorul prin decizie, verifică însuşirea programului de iniţiere în muncă a stagiarului cel mai devreme după un an de activitate în instituţie şi cel târziu în termen de 15 zile de la data prezentării raportului de către mentor.

Cererea pentru susţinerea examenului pentru licenţă şi documentaţia anexată se trimite pe adresa:
Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina nr. 16 – cu menţiunea: Susţinerea examenului pentru licenţă.

Informaţia privind susţinerea examenului pentru licenţă /examenul de psihologie şi pedagogie (ora, locul, clasa, grupa educativă, obiectul, respectiv domeniul), se remite instituţiei cel târziu 15 zile înainte de data prevăzută pentru susţinerea examenului.

Informaţia privind tema orei – lecţia, activităţile, respectiv eseul pentru candidat, se remite candidatului prin intermediul instituţiei în care este angajat, de regulă, trei zile înainte de termenul prevăzute pentru susţinerea examenului.

Examenul pentru licenţă cuprinde proba scrisă şi proba orală şi începe prin ţinerea orei, efectuarea activităţilor, respectiv prezentarea eseului.
Proba scrisă cuprinde: pregătirea orei pentru profesor şi pregătirea efectuării activităţilor pentru educator, respectiv pregătirea eseului pentru colaboratorul de specialitate.
Candidatul cu pregătirea în scris a orei sau activităţii, respectiv eseul scris, începe susţinerea examenului. Pregătirea pentru profesor şi educator poate să conţină până la două pagini de text scris, respectiv pentru colaboratorul de specialitate un eseu până la şase pagini.
Proba orală a examenului cuprinde verificarea:
1. competenţei stagiarului pentru executarea independentă a activităţii educativ-instructive;
2. competenţei stagiarului de a soluţiona situaţiile pedagogice concrete;
3. cunoaşterea reglementărilor din domeniul educaţiei şi instrucţiei.

Cheltuielile primei susţineri a examenului pentru licenţă le suportă instituţia în care este angajat candidatul, iar cheltuielile susţinerii repetate a unei probe a examenului sau a examenului în întregime le suportă candidatul.
Stagiarul căruia îi încetează raportul de muncă în instituţie pe parcursul susţinerii examenului de licenţă, are dreptul de a continua susţinerea examenului în conformitate cu Legea, cu specificarea că în cazul respectiv cheltuielile de susţinere a examenului cu prilejul prezentării unei noi cereri le suportă candidatul însuşi.

Cheltuielile de susţinere a examenului pentru licenţă în cuantum de 10.000,00 dinari (pentru susţinerea repetată: a unei probe a examenului – 4.500,00; a ambelor probe – 6.500,00), se plătesc în modul următor:
• contul numărul: 840-742331843-51;
• modelul şi numărul de referinţă: 97 45223094270163;
• Destinatar: Bugetul P.A. Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale;
• Scopul plăţii: Compensarea cheltuielilor pentru susţinerea examenului pentru licenţă.

Regulamentul privind autorizaţia de muncă pentru profesori, educatori şi colaboratori de specialitate ("Monitorul oficial al RS”, nr. 22/05,51/08, 88/15, 105/15, 48/16 şi 9/22) (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)
Întrebări la examen - reglementările din domeniul educaţiei şi instrucţiei (Documentul este momentan accesibil doar în limba sârbă)
Surse pentru pregătirea cunoaşterii reglementărilor din domeniul educaţiei şi instrucţiei (Documentele sunt disponibile în prezent doar în limba sârbă)

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la:
Brankiai Kovačević – contact pentru organizarea examenelor pentru licenţă
(birou III/19, telefon: 021/487-45-66);
e-mail: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

02.03.2022