media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Polaganje stručnog ispita za licence za nastavnike, odgojitelje i stručne suradnike

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira polaganje ispita za dozvolu za rad (licence) nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika.
Ispit za licencu polaže se sukladno Pravilniku o dozvoli za rad nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika.
Ustanove obrazovanja i odgoja sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine, podnose Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Zahtev za polaganje ispita za dozvolu za rad (licencu) nastanika, vaspitača i str.saradnika

Uz zahtjev podnosi se i sljedeća dokumentacija:
1. ovjerena preslika diplome o stečenom obrazovanju;
2. preslika ugovora o radu ili ugovora o stručnom usavršavanju;
3. izvješće povjerenstva ustanove o svladanom programu uvođenja u posao;
4. dokaz o uplati troškova polaganja ispita za licencu (mora sadržavati ime i prezime kandidata kojem je uplata namijenjena);
5. ovjerena preslika uvjerenja visokoškolske ustanove da kandidat ispunjava uvjete iz članka 142. stavak 1. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja.

VAŽNE NAPOMENE U SVEZI DOKUMENTACIJE:
• Ovjerenim preslikama dokumenata smatraju se isključivo preslike ovjerene kod nadležnog tijela.
• Diploma o stečenom visokom obrazovanju, u smislu članka 125. Zakona o visokom obrazovanju, javna je isprava koja se smatra dokazom o stečenom obrazovanju.
• Iz ugovora kojim je reguliran radni odnos ili ugovora o stručnom usavršavanju, mora se jasno vidjeti radno mjesto na koje je kandidat prijavljen, odnosno ako to nije slučaj, ustanova je dužna o tome izdati potvrdu iz koje se vidi radno mjesto.
• Povjerenstvo koje rješenjem formira ravnatelj, provjerava svladanost programa uvođenja u posao pripravnika najranije nakon godinu dana rada u ustanovi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izvješća mentora.

Zahtjev za polaganje ispita za licencu uz prateću dokumentaciju možete slati na adresu:
Republika Srbija; Autonomna Pokrajina Vojvodina; Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice; 21000 Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina br. 16 – s naznakom: Za polaganje ispita za licencu.

Obavijest o polaganju ispita za licence/predispita iz psihologije i pedagogije (vremenu, mjestu, razredu, odgojnoj skupini, predmetu, odnosno području) dostavlja se ustanovi najkasnije 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Obavijest o temi sata - nastavnoj jedinici, aktivnosti, odnosno eseja za kandidata, dostavlja se kandidatu preko ustanove u kojoj je uposlen, po pravilu, tri dana prije termina zakazanog za polaganje ispita.

Ispit za licencu sastoji se iz pismenog i usmenog dijela, a započinje održavanjem sata, izvođenjem aktivnosti, odnosno prikazom eseja.
Pismeni dio obuhvaća: pripremu sata za nastavnika, pripremu izvođenja aktivnosti za odgojitelja, odnosno pripremu eseja za stručnog suradnika.
Kandidat s pisanom pripremom sata ili aktivnosti, odnosno pisanim esejom, pristupa polaganju ispita. Priprema za nastavnika i za odgojitelja može iznositi do dvije stranice pisanog teksta, odnosno za stručnog suradnika do šest stranica eseja.
Usmeni dio ispita sastoji se iz provjere:
1. osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-odgojnog rada;
2. osposobljenosti pripravnika da rješava konkretne pedagoške situacije;
3. poznavanja propisa iz područja obrazovanja i odgoja

Troškove prvog polaganja ispita za licencu snosi ustanova u kojoj je kandidat uposlen, a troškove ponovnog polaganja dijela ispita ili ispita u cjelini snosi kandidat.
Pripravnik kojemu prestane radni odnos u ustanovi tijekom polaganja ispita za licencu, ima pravo nastaviti s polaganjem započetog ispita sukladno Zakonu, s tim da tada troškove polaganja ispita prilikom podnošenja novog zahtjeva snosi sam kandidat.

Troškovi polaganja ispita za licencu u iznosu 10.000,00 dinara (za ponovno polaganje: jednog dijela ispita – 4.500,00; dva dijela ispita – 6.500,00), uplaćuju se na sljedeći način:
• žiro račun broj: 840-742331843-51;
• model i poziv na broj: 97 45223094270163;
• Primatelj: Proračun AP Vojvodine, Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Svrha uplate: Naknada troškova za polaganje ispita za licencu.


Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, odgojitelja i stručnih suradnika („Sl. glasnik RS”, br. 22/05,51/08, 88/15, 105/15, 48/16 i 9/22) (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)
Ispitna pitanja - propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja (Dokument je trenutačno dostupan samo na srpskom jeziku)
Izvori za pripremu poznavanja propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja (Dokumenta su trenutačno dostupna samo na srpskom jeziku)

Za sve dodatne informacije možete se obratiti
Brankici Kovačević – kontakt za organizaciju ispita za licence
(kancelarija III/19, telefon: 021/487-45-66);
mejl: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju istodobno te iste imenske riječi u ženskom rodu.

02.03.2022