media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Udelenie súhlasu k obsahu a výzoru pečiatky

Úradná evidencia o pečiatke sa vedie na sekretariáte podľa článku 19. Zákona o pečiatke štátnych a iných orgánov

Sekretariát tiež vedie záznamy o pečiatkach, ktoré obsahujú informácie o: súhlase na obstaranie pečiatky, počte vyhotovení pečiatky, jedinečnom sériovom čísle, dátume začatia používania pečiatky, zničených, chýbajúcich a stratených pečiatkach, pečiatkach ktorým uplynula lehota a odobratých pečiatkach, ako aj odtlačok resp. vonkajšom výzore pečiatky.


Kontakt osoby zodpovednej za vedenie evidencie:

– Pre pečiatky v odtlačku:

Bojana Makivić (kancelária 63a/I, telefón 487- 4373), email: bojana.makivic@vojvodina.gov.rs

– Pre kvalifikované elektronické pečiatky:

Iva Durutović (kancelária 63a/I, telefón 487- 4693), email: iva.durutovic@vojvodina.gov.rs

26.04.2022