media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Informácie verejného významu

Právo na prístup k informáciám verejného významu, s ktorými nakladá Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu upravuje práva na prístup k informáciám verejného významu, s ktorými nakladajú verejné orgány moci, s cieľom realizovať a chrániť záujmy verejnosti, aby poznala a realizovať slobodné demokratické zriadenie a otvorenú spoločnosť.
Na účely výkonu práva na prístup k informáciám verejného významu, ktoré majú verejné orgány moci, bol zriadený inštitút Poverenca pre informácie verejného významu ako nezávislý štátny orgán, ktorý je pri výkone svojej právomoci nezávislý.
Každý má právo byť informovaný o tom, či orgán verejnej moci má určité informácie verejného významu, tj. či ich má inak k dispozícii, ako aj na ich sprístupnenie tak, že sa mu umožní nahliadnutie do dokumentu obsahujúceho informácie verejného významu, právo na kópiu tohto dokumentu, ako aj právo, aby sa kópia dokumentu odoslala poštou, faxom, e-mailom alebo iným spôsobom.
Konanie o prístupe k informáciám verejného významu sa začína na základe ústnej alebo písomnej žiadosti o uplatnenie práva na prístup k informáciám verejného významu.

Žiadosti o uplatnenie práva na prístup k informáciám verejného významu sa môžu podávať prostredníctvom poštovej služby na adresu: Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá, Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina č. 16 alebo odovzdaný priamo v podateľni, Nový Sad, Bulvár Mihajla Pupina č. 16.

Osoba oprávnená konať na základe žiadosti o prístup k informáciám verejného významu pre oblasť správy a národnostné spoločenstvá je:
Vesna Rašetić, kontakt: 021/487-43-96; vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs


Osoba oprávnená konať na základe žiadosti o prístup k informáciám verejného významu pre oblasť vzdelávania je:
Danijela Kostić, kontakt: 021/487-44-01; danijela.kostic@vojvodina.gov.rs


Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá v súlade s ustanoveniami zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu, poskytuje žiadateľovi o informácie nahliadnutie do dokumentu obsahujúceho informácie verejného významu, právo na kópiu tohto dokumentu, ako aj právo, aby sa na požiadanie kópia dokumentu zaslala poštou, faxom, e-mailom alebo iným spôsobom.

Informácie verejného významu v zmysle tohto zákona sú informácie dostupné orgánu verejnej moci, vytvorené v práci alebo v súvislosti s prácou orgánu verejnej moci, obsiahnuté v určitom dokumente a týkajú sa všetkého, o čom má verejnosť oprávnený záujem byť upovedomená.
Sekretariát neumožní prístup k informáciám verejného významu, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 9, 10 a 14 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu. Ak sa požadovaná informácia verejného významu môže oddeliť od iných informácií v dokumente, ktoré sekretariát nie je povinný žiadateľovi poskytnúť na nahliadnutie, orgán moci poskytne žiadateľovi prístup k časti dokumentu obsahujúcej iba vyčlenenú informáciu a informuje ho, že iný obsah dokumentu nie je prístupný.

Sekretariát nepovolí žiadateľovi výkon práva na prístup k informáciám verejného významu, ak žiadateľ zneužije právo na prístup k informáciám verejného významu, najmä ak je žiadosť neprimeraná, častá, ak sa žiadosť o rovnaké alebo už získané informácie opakuje alebo ak sa požaduje príliš veľa informácií.
Žiadateľ tiež nebude môcť uplatniť právo na prístup k informáciám verejného významu, ak by to porušilo právo na súkromie, právo na dobré meno alebo akékoľvek iné právo osoby, ktorej sa požadované informácie osobne týkajú, s výnimkou:

1) ak s tým osoba súhlasila;
2) ak ide o osobu, jav alebo udalosť významné verejnosti, najmä ak je držiteľom štátnej a politickej funkcie a ak sú informácie dôležité vzhľadom na funkciu, ktorú táto osoba vykonáva, a
3) ak ide o osobu, ktorá svojím správaním sa, najmä v súvislosti s jej súkromným životom, podala žiadosť o informácie.

Potrebné dokumenty
1. Žiadosť o prístup k informáciám verejného významu
2. Sťažnosť, keď sekretariát na žiadosť žiadateľa nekonal úplne v zákonnej lehote

08.01.2021