media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Közérdekű információk

Hozzáférési jog a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság rendelkezésére álló közérdekű információkhoz.

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény rendelkezik a közhatalmi szervek rendelkezésére álló közérdekű információkhoz való hozzáférési jogokról a nyilvánosságnak a tájékozódásra vonatkozó érdekeinek megvalósítása és védelme, valamint a szabad demokratikus rendszer és a nyílt társadalom megvalósítása érdekében.
A közhatalmi szervek rendelkezésére álló közérdekű információkhoz való hozzáférésre jogosultság érvényesítése céljából, létrejött a Közérdekű Információk Biztosának Intézete, mint független állami szerv, amely önállóan gyakorolja hatásköreit.
Mindenkinek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a hatalmi szerv rendelkezik-e bizonyos közérdekű információval, illetve van-e ahhoz egyébként hozzáférése, valamint, hogy azt számára hozzáférhetővé tegyék a közérdekű információt tartalmazó dokumentumba való betekintés biztosítása útján, joga van annak másolatára és, hogy azt kérelmére postán, faxon, elektronikus postán vagy más módon számára megküldjék.
A közérdekű információhoz való hozzáférés eljárása a közérdekű információkhoz való hozzáférés jogának érvényesítésére irányuló szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján kezdődik meg.
A közérdekű információkhoz való hozzáférés jogának érvényesítésére vonatkozó kérelmeket postaszolgálat útján az alábbi címre lehet megküldeni: Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16. vagy közvetlenül az iktatóban átadni, Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16.

A közigazgatás és a nemzeti közösségek tárgykörére vonatkozó közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó kérelmekben eljáró illetékes személy:
Vesna Rašetić, elérhetőség: 021/487-43-96, vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs

Az oktatás tárgykörére vonatkozó közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó kérelmekben eljáró illetékes személy:
Danijela Kostić, elérhetőség: 021/487-44-01, danijela.kostic@vojvodina.gov.rs

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény rendelkezései alapján lehetővé teszi az információt igénylőnek a közérdekű információt tartalmazó dokumentumba való betekintést, a dokumentum másolatát, valamint azt a jogot is, hogy a kérelem alapján a dokumentum másolatát postán, faxon, elektronikus postán vagy más módon számára megküldjék. Közérdekű információ alatt, a hivatkozott törvény értelmében, olyan információ értendő, amely a közhatalmi szerv rendelkezésére áll, a közhatalmi szerv munkája során keletkezett, vagy azzal kapcsolatos, egy bizonyos dokumentum tartalmát képezi, és mindarra vonatkozik, amiről a nyilvánosságnak indokolt érdeke van tudomást szerezni. A Titkárság nem teszi lehetővé a közérdekű információkhoz való hozzáférést, A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 9., 10. és 14. szakaszaiban foglalt feltételek megléte esetén.

Amennyiben az igényelt közérdekű információt el lehet különíteni a dokumentumban található többi információtól, amelyekbe a Titkárság nem köteles a kérelmezőnek betekintést biztosítani, a hatalmi szerv a dokumentum azon részébe biztosít betekintést, amely csak a kiemelt információt tartalmazza és tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a dokumentum tartalmának többi része nem elérhető.

A Titkárság nem teszi lehetővé az információ kérelmezőjének a közérdekű információkhoz való hozzáférési jogosultság érvényesítését, ha a kérelmező visszaél a közérdekű információhoz való hozzáférési jogával, különösen, ha a kérés érthetetlen, gyakori, ugyanarra vagy a már megkapott információkra vonatkozóan ismétlődik, illetve túl sok információt kérelmez.
Ezek mellett, a kérelmező számára abban az esetben sem teszi lehetővé a közérdekű információhoz való hozzáférési jog érvényesítését, ha az sértené a magánélethez való jogot, a tekintélyhez való jogot vagy azon személyek egyéb jogait, akikre a kért információ személy szerint vonatkozik. Ez alól kivételt képez, ha:
1) azt az érintett személy jóváhagyja,
2) a közszereplőről, közérdekű jelenségről vagy eseményről van szó, különösképpen, ha állami és politikai tisztséget betöltő személyről van szó és az információ ennek a tisztségnek a vonatkozásában jelentős,
3) olyan személyről van szó, aki magatartásával, különösen pedig a magánéletével kapcsolatosan szolgáltatott alapot az információ kérésére.

Szükséges dokumentumok:
1. Kérelem a közérdekű információkhoz való hozzáféréshez
2. Fellebbezés, amennyiben a Titkárság a kérelmező kérelmére a törvényes határidőben nem járt el teljes körűen

08.01.2021