media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje saglasnosti na upotrebu imena „Vojvodina“

Ime "Vojvodina" mogu u svom nazivu da koriste privredna društva, ustanove i udruženja (u daljem testu: organizacije) na način da se upotrebom imena "Vojvodina" ne dovodi u pitanje ugled Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice daje saglasnost na upotrebu imena „Vojvodina“ organizacijama čija je delatnost u vezi sa delokrugom rada Sekretarijata kao i drugim organizacijama ako ne može da se utvrdi koji je pokrajinski organ uprave nadležan za davanje saglasnosti.

Zahtev za saglasnost na upotrebu imena „Vojvodina“ podnosi se preko Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice. Zahtev sadrži: podatke o podnosiocu, obrazloženje zahteva i dokumenta koja se podnose uz zahtev. Zahtev, sa prilozima, može se predati lično putem pisarnice pokrajinskih organa; putem pošte na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad; putem imejla na adrese: tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs i dijana.katona@vojvodina.gov.rs .
Na izdato rešenje plaća se pokrajinska administrativna taksa u iznosu od 447.940,00 dinara.

• žiro račun broj: 840-742231843-30;
• model i poziv na broj: 97 142230942701;
• Primalac: Budžet AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Svrha uplate: izdavanje rešenja
Upotreba imena „Vojvodina“, način traženja saglasnosti i iznos takse koja se plaća uređeni su:
1. Odlukom o upotrebi imena "Vojvodina" („Službeni list APV”, br. 10/05)
2. Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokrajinskim administrativnim taksama (Službeni list APV br. 40/19, 59/20-usklađeni dinarski iznosi, 45/21-usklađeni dinarski iznosi, 54/21, i 52/22-usklađeni dinarski iznosi).

Za sve potrebne informacije u vezi sa davanjem saglasnosti na upotrebu imena „Vojvodina“ možete se obratiti Tatjani Stojanov, višem savetniku-rukovodiocu Grupe za propise (kancelarija I/63 telefon 487-4685, tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs) i Dijani Katona, višem savetniku-načelniku Odeljenja za propise i poslove uprave (kancelarija I/63 telefon 487-4427, dijana.katona@vojvodina.gov.rs).
Sektor za propise vodi evidenciju o saglasnostima za upotrebu imena „Vojvodina“ koje je dao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.

10.05.2023