media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Утврђивање недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена здравствених установа и приватне праксе за време епидемија и отклањање последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама изворна извршава се Детаљи
Утврђивање недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у здравственој установи чији је оснивач изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на статуте здравствених установа изворна извршава се Детаљи
Именовање и разрешење директора, заменика директора, председника и чланова управног и надзорног одбора и председника и чланова надзорног одбора здравствених установа изворна извршава се Детаљи
Давање предлога за утврђивање Плана мреже здравствених установа изворна извршава се Детаљи
Оснивање здравствене установе у складу са Планом мреже здравствених установа -дом здравља, болница (општа и специјална), здравствени центар, завод, завод за јавно здравље, клиника, института, клиничко болнички центар, универзитетски клинички центар и завода за антирабичну заштиту изворна извршава се Детаљи
Доношење посебних програма здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести за које није донет посебан програм здравствене заштите и утврђивање цене појединачних услуга, односно програма изворна извршава се Детаљи
Пружање друштвене бриге за јавно здравље на нивоу Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Утврђивање капацитета којима установе социјалне заштите не могу слободно располагати у смислу непосредног уговарања услуга са корисником изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге као вид помоћи појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву изворна извршава се Детаљи
Прописивање критеријума и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите изворна не извршава се Детаљи
Обезбеђивање средства за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите и прописивање критеријуме за доделу средстава изворна извршава се Детаљи
Утврђивање распореда рада, почетка и завршетка радног времена установе социјалне заштите, односно овлашћеног пружаоца услуга, утврђивање минимума процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Прописивање критеријума по којима корисник услуге учествује у плаћању услуге изворна извршава се Детаљи
Одређивање методологије формирања цена услуга социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Одлучивање о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете изворна извршава се Детаљи
Решавање по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе о новчаној помоћи породици за треће дете изворна не извршава се Детаљи
Решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења о правима на финансијску подршку породици са децом поверена извршава се Детаљи
Решавање по жалби на решење инспектора социјалне заштите којим се изричу мере или издају забране установи социјалне заштите односно пружаоцу услуга поверена извршава се Детаљи
Решавање по жалби против решења општинске, односно градске управе и вршење надзора над радом органа који врше поверене послове државне управе у области финансијске подршке породице са децом поверена извршава се Детаљи