media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Именовање и разрешење директора, заменика директора, председника и чланова управног и надзорног одбора и председника и чланова надзорног одбора здравствених установа
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 47. став 1. тачка 7.
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 113.