media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Одлучивање о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење "Службени лист АПВ" бр. 54/19 Чл. 3 и 5.
Стратегија подстицања рађања Владе РС "Службени гласник РС" бр. 25/18
Одлука о доношењу програма демографског развоја АПВ са мерама за његово спровођење Службени лист АПВ број 3/05