media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење посебних програма здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести за које није донет посебан програм здравствене заштите и утврђивање цене појединачних услуга, односно програма
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 47. ст. 1. тач. 2.
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 12.