media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање распореда рада, почетка и завршетка радног времена установе социјалне заштите, односно овлашћеног пружаоца услуга, утврђивање минимума процеса рада за време штрајка у установама социјалне заштите
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 147.став 2. и 4.