media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обезбеђивање саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге као вид помоћи појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 46. АПВ је оснивач Центра за породични смештај и усвојење који пружа услуге из члана 46. Закона о социјалној заштити а уједно и обезбеђује средства за рад Центра за породични смештај и усвојење