media

Pretraga nadležnosti

Poništi

Broj nadležnosti: 636

Nadležnost Vrsta Status
Obrazovanje ispitne komisije i organizovanje polaganja državnog stručnog ispita poverena izvršava se Detalji
Uređivanje načina javnog objavljivanja podataka o predloženim programima i projektima za finansiranje, odobrenim programima i projektima i realizaciji odobrenih programa i projekata izvorna izvršava se Detalji
Obrazovanje Ispitnog odbora i organizovanje polaganja pravosudnog ispita poverena izvršava se Detalji
Obezbeđivanje uslova za učešće mladih u izradi i sprovođenju pokrajinskog akcionog plana za mlade izvorna izvršava se Detalji
Podsticanje mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskih aktivnosti izvorna izvršava se Detalji
Podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i saveza da učestvuju u sprovođenju omladinske politike, uključujući izgradnju kapaciteta udruženja mladih izvorna izvršava se Detalji
Uređivanje uslova i način dodele sredstava, odnosno odobrenja projekata za ostvarivanje potreba i interesa mladih izvorna izvršava se Detalji
Obezbeđivanje ostvarivanja potreba i interesa građana u oblasti sporta izvorna izvršava se Detalji
Uređivanje i vođenje evidencije u oblasti sporta izvorna izvršava se Detalji
Utvrđivanje sportskih objekata izvorna ne izvršava se Detalji
Utvrđivanje sportskih objekata i merila za obezbeđivanje sredstava za njihovu izgradnju, opremanje i održavanje izvorna izvršava se Detalji
Obezbeđivanje uslova za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda i drugih organizacije u oblasti sporta izvorna izvršava se Detalji
Utvrđivanje preko kojih se pokrajinskih sportskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana kada je u jednoj sportskoj grani registrovano više pokrajinskih granskih sportskih saveza i utvrđuje koje sportske grane su od posebnog značaja izvorna izvršava se Detalji
Utvrđivanje programa međunarodnih sportskih takmičenja izvorna ne izvršava se Detalji
Imenovanje i razrešavanje direktora, predsednika i članove upravnog i nadzornog odbora organizacija za obavljanje sportskih delatnosti kojima se ostvaruje interes građana u oblasti sporta izvorna izvršava se Detalji
Finansiranje organizacije obuka, seminara, konferencija i manifestacija iz oblasti omladinske politike izvorna izvršava se Detalji
Uređivanje uslova za korišćenje javnih sportskih terena poverena izvršava se Detalji
Vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona u oblasti sporta poverena izvršava se Detalji
Uređivanje uslova za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta i utvrđivanje ispunjenost tih uslova poverena ne izvršava se Detalji
Utvrđivanje ispunjenosti uslova za organizovanje sportskih priredbi poverena ne izvršava se Detalji