media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Пружање друштвене бриге за јавно здравље на нивоу Аутономне покрајине Војводине
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС'', број 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 47. ст. 1. тач. 1.
Закон о јавном здрављу "Службени гласник РС" бр. 15/16 Члан 14.