media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Обављање стручног надзора у области спорта поверена извршава се Детаљи
Предлагање Влади РС распуштања скупштине јединице локалне самоуправе изворна извршава се Детаљи
Давање претходне сагласности о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова несељених места на територији јединице локалне самоуправе поверена извршава се Детаљи
Прикупљање података и извештаја о пословима из оквира права и дужности јединице локалне самоуправе изворна извршава се Детаљи
Пружање стручне помоћи органима и службама јединице локалне самоуправе у вези са обављањем њихових послова изворна извршава се Детаљи
Контролисање усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање мера изворна извршава се Детаљи
Контролисање ускалађености општих аката органа јединице локалне самоуправе са њеним статутом, предузимање одговарајућих мера и пружање стручне помоћи изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање функционисања борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата поверена извршава се Детаљи
Вршење ревизије првостепених решења у области борачко-инвалидске заштите поверена извршава се Детаљи
Вршење надзора над радом првостепених органа у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата поверена извршава се Детаљи
Вршење контроле наменског трошења средстава за остваривање права из области борачко-инвалидске заштите поверена извршава се Детаљи
Прописивање примене виших стандарда и повољнијих услова за остваривање услуга социјалне заштите изворна не извршава се Детаљи
Давање мишљења на предлог одлуке о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника поверена извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за вршење јавних овлашћења и остваривање програма Црвеног крста Србије изворна извршава се Детаљи
Финансирање програма унапређења социјалне заштите, програма рада завода за социјалну заштиту, програма рада центара за породични смештај и усвојење, програма рада установа осим установа домског смештаја, иновационе услуге и услуге социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Праћење стања и констатовање потребе обезбеђења услуга социјалне заштите а које се не могу обезбедити у потребном обиму од стране установа социјалне заштите изворна не извршава се Детаљи
Решавање о жалби против решења центра за социјални рад којим се одбија захтев за коришћење услуге поверена извршава се Детаљи
Обезбеђивање услуга неодложних интервенција у установама социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање услуга процене и планирања када их пружа центар за социјалних рад, центар за породични смештај и усвојење и установа за васпитање деце и омладине изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности установама социјалне заштите и пружаоцима услуга социјалне заштите да могу обављати и другу врсту делатности сагласно основној делатности и располагати приходима изворна извршава се Детаљи