media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена здравствених установа и приватне праксе за време епидемија и отклањање последица проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утвђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 47. став 1. тачка 10.
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 56.