media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Именовање управних и надзорних одбора и директора установа социјалне заштите за смештај корисника изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање обављања делатности из области социјалне заштите оснивањем установа или поверавањем вршења тих делатности другим правним и физичким лицима изворна извршава се Детаљи
Доношење и финансирање посебних програма из области јавног здравља изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе, планирање и остваривање програма у области јавног здравља изворна извршава се Детаљи
Спровођење међусекторске сарадње, координaције, подстицања, организације и усмеравања спровођења делатности у областима јавног здравља које се остварују заједничком активношћу органа аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, носилаца и учесника у области јавног здравља изворна извршава се Детаљи
Давање мишљења приликом одлучивања о додели назива примаријус за докторе денталне медицине, магистре фармације и магисте фармације-медицинске биохемичаре изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање друштвене бриге за здравље на нивоу аутономне покрајине може да обухвати мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији аутономне покрајине којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите на њеној територији у здравственим установама у јавној својини, који су виши од норматива, односно стандарда прописаних овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона у погледу простора, опреме, кадра, лекова и медицинских средстава, који се не обезбеђују под условима прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна средства за рад здравствене установе којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи изворна извршава се Детаљи
Сарађивање са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима, на пословима развоја здравствене заштите изворна извршава се Детаљи
Планирање и остваривање сопственог програма за очување и заштиту здравља од загађења животне средине штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, загађења изворима јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама као и вршењем систематских испитивања животних намирница, предмета опште употребе, термоминералних вода, минералних вода за пиће, воде за пиће и других вода које служе за производњу и прераду животних намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне потребе, ради утврђивања њихове здравствене и хигијенске исправности и прописаног квалитета изворна извршава се Детаљи
Праћење здравственог стања становништва и рада система здравствене заштите, као и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити изворна извршава се Детаљи
Предлагање директора Покрајинског фонда за здравствено осигурање изворна извршава се Детаљи
Оснивање установе у области социјалне заштите и установе за васпитање деце и омладине социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за рад Етичког одбора Војводине изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за рад Здравственог савета Војводине изворна извршава се Детаљи
Оснивање Етичког одбора Војводине изворна извршава се Детаљи
Оснивање Здравственог савета Војводине изворна извршава се Детаљи
Давање предлога за утврђивање референтних здравствених установа за поједине области здравствене делатности изворна извршава се Детаљи
Давање мишљење на План развоја кадра у здравству изворна извршава се Детаљи
Давање предлога за утврђивање броја приправника у здравственим установама, које су здравствене установе дужне да приме за обављање приправничког стажа на годишњем нивоу изворна извршава се Детаљи