media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Оснивање здравствене установе у складу са Планом мреже здравствених установа -дом здравља, болница (општа и специјална), здравствени центар, завод, завод за јавно здравље, клиника, института, клиничко болнички центар, универзитетски клинички центар и завода за антирабичну заштиту
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 30.