media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења о правима на финансијску подршку породици са децом
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о финансијској подршци породици са децом "Службени гласник РС" бр. 113/17, 50/18 Члан 42. став 2.