media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Образовање испитне комисије и организовање полагања државног стручног испита поверена извршава се Детаљи
Уређивање начина јавног објављивања података о предложеним програмима и пројектима за финансирање, одобреним програмима и пројектима и реализацији одобрених програма и пројеката изворна извршава се Детаљи
Образовање Испитног одбора и организовање полагања правосудног испита поверена извршава се Детаљи
Обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу покрајинског акционог плана за младе изворна извршава се Детаљи
Подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинских активности изворна извршава се Детаљи
Подстицање удружења младих, удружења за младе и савеза да учествују у спровођењу омладинске политике, укључујући изградњу капацитета удружења младих изворна извршава се Детаљи
Уређивање услова и начин доделе средстава, односно одобрења пројеката за остваривање потреба и интереса младих изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање остваривања потреба и интереса грађана у области спорта изворна извршава се Детаљи
Уређивање и вођење евиденције у области спорта изворна извршава се Детаљи
Утврђивање спортских објеката изворна не извршава се Детаљи
Утврђивање спортских објеката и мерила за обезбеђивање средстава за њихову изградњу, опремање и одржавање изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање услова за рад, односно обављање делатности Покрајинског завода и других организације у области спорта изворна извршава се Детаљи
Утврђивање преко којих се покрајинских спортских савеза задовољавају потребе и интереси грађана када је у једној спортској грани регистровано више покрајинских гранских спортских савеза и утврђује које спортске гране су од посебног значаја изворна извршава се Детаљи
Утврђивање програма међународних спортских такмичења изворна не извршава се Детаљи
Именовање и разрешавање директора, председника и чланове управног и надзорног одбора организација за обављање спортских делатности којима се остварује интерес грађана у области спорта изворна извршава се Детаљи
Финансирање организације обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике изворна извршава се Детаљи
Уређивање услова за коришћење јавних спортских терена поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора над спровођењем закона у области спорта поверена извршава се Детаљи
Уређивање услова за обављање спортских делатности организација у области спорта и утврђивање испуњеност тих услова поверена не извршава се Детаљи
Утврђивање испуњености услова за организовање спортских приредби поверена не извршава се Детаљи