media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе о новчаној помоћи породици за треће дете
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена: Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете ("Службени лист АПВ", бр. 4/13 и 35/18) утврђује се виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој се роди треће дете као и услови и начин остваривања ове новчане помоћи. Новчана помоћ породици за треће дете биће исплаћивана најдуже до 31. децембра 2020. године, а до 1. октобра 2020, покрајински орган управе надлежан за послове друштвене бриге о деци решио је поднете жалбе на првостепена решења општинске, односно градске управе о новчаној помоћи породици за треће дете.

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете "Службени лист АПВ" бр. 4/13, 35/18 Члан 6.
Одлука о доношењу програма демографског развоја АПВ са мерама за његово спровођење Службени лист АПВ бр. 3/05