media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Утврђивање и обезбеђивање додатних и допунских права и заштите, односно вишег степена заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом изворна одузето Детаљи
Утврђивање и обезбеђивање вишег степена заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом изворна извршава се Детаљи
Уређивање других права у области социјалне заштите, већег обима права од права утврђених законом и повољнијих услова за њихово остварење, као и других облика социјалне заштите изворна одузето Детаљи
Преузимање оснивачких права над пољопривредним службама изворна одузето Детаљи
Доношење годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди изворна извршава се Детаљи
Доношење Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди изворна извршава се Детаљи
Давање овлашћења организацији за обављање послова обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, прописивање начина обављања саветодавних послова, издавање и обнављање лиценци за саветодавце поверена извршава се Детаљи
Утврђивање стручних послова на унапређењу пољопривредне производње и оснивање пољопривредне службе изворна извршава се Детаљи
Доношење програма мера за подршку спровођења пољопривредне политике изворна извршава се Детаљи
Оснивање буџетског покрајинског фонда за ловство изворна извршава се Детаљи
Обављање послова инспекцијског надзора у области ловства, изузев инспекцијског надзора над прометом дивљачи, прометом производа животињског порекла и здравственим стањем дивљачи поверена извршава се Детаљи
Давање сагласности на ловне основе ловишта поверена извршава се Детаљи
Установљавање и давање сагласности за газдовање ловиштима поверена извршава се Детаљи
Доношење програма унапређења, заштите и гајења дивљачи поверена извршава се Детаљи
Оснивање буџетског покрајинског фонда за шуме изворна извршава се Детаљи
Доношење Средњорочног и годишњег програма обезбеђивање средстава за подизање степена шумовитости, унапређивање стања засада четинара, конверзија изданачких шума у виши облик и производњу репродуктивног материјала изворна извршава се Детаљи
Доношење Средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина за шумска подручја, за период од пет година изворна одузето Детаљи
Доношење Програма газдовања шумама већег броја сопственика чији појединачни посед није већи од 100 хектара изворна извршава се Детаљи
Давање овлашћења стручном лицу са лиценцом додељивањем дозначног жига у области шумарства изворна извршава се Детаљи
Вршење извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од биљних болести и штеточина изворна одузето Детаљи