media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање капацитета којима установе социјалне заштите не могу слободно располагати у смислу непосредног уговарања услуга са корисником
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС 24/11 Члан 77. став 5.