media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Вршење надзора над стручним радом установа социјалне заштите поверена извршава се Детаљи
Решавање по жалби против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге социјалне заштите као и по жалби на решење које је донео центар за социјални рад поверена извршава се Детаљи
Вршење надзора над радом првостепених органа управе на територији АП Војводине који врше законом поверене послове државне управе у области финансијске подршке породици са децом поверена извршава се Детаљи
Вршење надзора над радом установа и других правних лица која обављају делатност социјалне заштите и инспекцијски надзор поверена извршава се Детаљи
Вршење ревизије решења центара за социјални рад о признатим правима поверена извршава се Детаљи
Вршење послова другостепеног органа по решењима центара за социјални рад поверена извршава се Детаљи
Вршење надзора над радом органа старатељства и надзор над стручним радом органа старатељства поверена извршава се Детаљи
Решавање по жалби против решења органа старатељства поверена извршава се Детаљи
Утврђивање Програма унапређења социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Уређивање повољнијих услова за остварење социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Прописивање начина оцењивања и критеријуме за оцењивање, професионално напредовање и награђивање стручних радника и стручних сарадника у установама социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Именовање директора Центра за породични смештај и усвојење изворна извршава се Детаљи
Именовање чланова Управног и Надзорног одбора Центра за породични смештај и усвојење изворна извршава се Детаљи
Именовање директора установе за васпитање деце и омладине изворна извршава се Детаљи
Именовање чланова Управног и Надзорног одбора установа за васпитање деце и омладине изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на именовање вршиоца дужности директора центра за социјални рад изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на именовање директора центра за социјални рад изворна извршава се Детаљи
Оснивање завода за социјалну заштиту изворна извршава се Детаљи
Оснивање јавне агенције и фондације ради унапређења услуга социјалне заштите изворна извршава се Детаљи
Давање сагласност на Статут и акт о систематизацији послова установе социјалне заштите изворна извршава се Детаљи