media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Давање овлашћења научно истраживачкoj организацији за обављање послова националне инвентуре шума изворна извршава се Детаљи
Давање овлашћења научно истраживачкој организацији за обављање послова мониторинга шума изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на привремени програм газдовања приватним шумама изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на годишњи програм ограничавања шума изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на одлуку о комасацији шума и шумског земљишта изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на извођење радова којима се водни режим у шуми мења изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на план заштите шума од пожара изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на пројекат коришћења осталих шумских производа изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности корисницима и сопственицима на Годишњи план газдовања шумама изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на основе газдовања шумама изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на пројекат рекултивације земљишта изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности за коришћење строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности за промену намене шума и шумарског земљишта изворна извршава се Детаљи
Доношење Програма развоја шумарства изворна извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области шумарства, изузев инспекцијског надзора на граничном прелазу поверена извршава се Детаљи
Оснивање јавног предузећа за газдовање шумама изворна извршава се Детаљи
Убирање средства од накнада за коришћење и употребу вода, издавање водопривредних услова, водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области водопривреде поверена извршава се Детаљи
Оснивање јавног предузећа за газдовање водама изворна извршава се Детаљи
Предлагање доношења водопривредне основе изворна извршава се Детаљи