media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у здравственој установи чији је оснивач
Област: Здравство
Подобласт: Здравствени систем
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове здравства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 47. став 1. тачка 9.
Закон о здравственој заштити "Службени гласник РС" бр. 25/19 Члан 56.