media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Обављање административних и стручно-техничих послова за покрајинску Комисију за капиталне инвестиције поверена извршава се Детаљи
Пријем предлога капиталних пројеката средње и велике вредности који су успешно прошли предимплементациону фазу, ради укључивања у буџет АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Праћење имплементације капиталног пројекта, утврђивање показатеља учинка на нивоу појединачног пројекта и на нивоу портофолија пројекта изворна не извршава се Детаљи
Контрола спровођења пројекта у складу са планом имплементације и извештајем о напретку имплементације капиталног пројекта изворна не извршава се Детаљи
Достављање овлашћеном предлагачу обавештења и захтева за образложење разлога због којих се капитални пројекат не спроводи у складу са планом имплементације и извештајем о напретку имплементације изворна извршава се Детаљи
Предлагање покретања механизма рационализације пројекта изворна извршава се Детаљи
Предлагање решења о употреби средстава текуће буџетске резерве изворна извршава се Детаљи
Вршење надзора над поступком пријема у установу и издравања ученичке и студнтске легитимације поверена извршава се Детаљи
Вршење надзора над вођењем прописане евиденције у установи поверена извршава се Детаљи
Праћење, надзор и помоћ у раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад, привредног друштвa које пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту. изворна извршава се Детаљи
Одлучивање о праву за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ изворна извршава се Детаљи
Решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе о праву на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете изворна извршава се Детаљи
Решавање по жалбама на решења којим јавно водопривредно предузеће у чијој надлежности је управљање системима за одводњавање у јавној својини, утврђује накнаду за одводњавање поверена извршава се Детаљи
Предлаже део програма остваривање Стратегије управљања минералним ресурсима, на територији АПВ у складу са планом развоја АПВ и Републике Србије поверена извршава се Детаљи
Доношење Годишњег програма основних геолошких истраживања на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Дугорочним програмом који доноси Влада РС поверена извршава се Детаљи
Вођење евиденције о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање одобрења за извођења примењених геолошких истраживања минералних и других геолошких ресурса према анексу пројекта поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за увид у катастар истражних простора и катастар експлоатационих простора и поља и катастар лежишта минералних сировина и других геолошких ресурса поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области рударства поверена не извршава се Детаљи
Функционисање тела за координацију и доношење-спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима изворна не извршава се Детаљи