media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалби против решења општинске, односно градске управе и вршење надзора над радом органа који врше поверене послове државне управе у области финансијске подршке породице са децом
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон Члан 56.
Закон о финансијскоj подршци породици са децом Службени гласник РС бр.113/17, 50/18 Члан 42.