media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалби на решење инспектора социјалне заштите којим се изричу мере или издају забране установи социјалне заштите односно пружаоцу услуга
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о социјалној заштити Службени гласник РС бр. 24/11 Члан 173. став 2.