media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Израда извештаjа о учинку програма укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности изворна извршава се Детаљи
Месечно извештавање Министарства финансија и Народне банке Србије о оствареним приходима и извршеним расходима буџета АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Месечно извештавање Управе за трезор о инвестирању новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора АП Војводине изворна не извршава се Детаљи
Месечно извештавање Министарства финансија о планираним и извршеним расходима за плате, за све буџетске кориснике, јавна предузећа, установе и фондове који припадају КРТ-581 изворна извршава се Детаљи
Месечно извештавање Управе за јавни дуг о стању дуга буџета и свих буџетских корисника који припадају КРТ-581 изворна извршава се Детаљи
Овера података о пренетим средствима буџетским корисницима републичког буџета и буџета јединица локалне самоуправе изворна извршава се Детаљи
Квартално извештавање Народне банке Србије изворна извршава се Детаљи
Извештавање Покрајинске владе о наплати лоших потраживања пренетих од Развојне банке Војводине на управљање Агенцији за осигурање депозита изворна извршава се Детаљи
Годишње извештавање Покрајинске владе о наплати потраживања преузетих од Фонда за развој АП Војводине пренетих као поверени посао Развојном фонду АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Извештавање Покрајинске владе о наплати потраживања насталих по основу доделе дугорочних кредита за трајна обртна средства посредством Рaзвојног фонда Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Вођење збирки података о личности изворна извршава се Детаљи
Ажурирање сајта www.budzet.vojvodina.gov.rs изворна извршава се Детаљи
Извештавање Комисије за контролу државне помоћи о додели државне помоћи од стране буџетских корисника који припадају КРТ-581 изворна извршава се Детаљи
Реализација плаћања, праћење и евидентирање девизног КРТ-а, за све буџетске кориснике укључене у КРТ-581 изворна извршава се Детаљи
Евидентирање акција и удела у власништву АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Давање инструкције за уплату јавних прихода буџетским корисницима који припадају КРТ-581 изворна извршава се Детаљи
Израда шестомесечног и деветомесечног извештаја о извршењу буџета изворна извршава се Детаљи
Квартално извештавање Покрајинске владе о извршењу буџета изворна извршава се Детаљи
Успостављање и ажурирање Базе капиталних пројеката Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Пријем захтева за финансирање капиталног пројеката од овлашћеног предлагача, директног корисника буџета Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи