media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вођење збирки података о личности
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о заштити података о личности "Службени гласник РС", бр. 87/2018