media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање инструкције за уплату јавних прихода буџетским корисницима који припадају КРТ-581
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему "Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 03/2015, 99/2016, 113/17, 98/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон Члан 49.
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна „Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016,107/2016, 46/2017, 114/17, 36/2018, 44/2018-др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 10/22