media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Годишње извештавање Покрајинске владе о наплати потраживања преузетих од Фонда за развој АП Војводине пренетих као поверени посао Развојном фонду АП Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уговор о поверавању послова праћења и наплате потраживања Аутономне покрајине Војводине преузетих од Фонда за развој АПВ, број: 025-44/2013 од 1. јула 2013. године са Анексом уговора бр. 1 од 26. 1.2017. године и Анексом бр. 2 од 14. 12. 2018. године