media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Пријем захтева за финансирање капиталног пројеката од овлашћеног предлагача, директног корисника буџета Аутономне покрајине Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба о управљању капиталним пројектима "Сл. гласник РС" број 51/2019 Члан 10.
Правилник о инвестиционој документацији "Сл. гласник РС" бр. 87/2019 Члан 8.