media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Пријем развојног плана установе студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Вршење послова санитарног надзора на територији Аутономне покрајие Војводине поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области заштите становништва од заразних болести поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области безбедности хране поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области здравствене исправности воде за пиће и квалитета воде за купање поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области предмета опште употребе намењених за људску употребу поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области заштите становништва од изложености дуванском диму поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора над коришћењем биоцидних производа поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора над применом одредаба Закона о општој безбедности производа, у делу којим се уређују обмањујући производи поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора над спровођењем Закона о јавном здрављу и прописа донети на основу закона поверена извршава се Детаљи
Издаавње одобрења за пренос посмртних остатака поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора над применог ограничења и забрана производње, стављања у промет и коришћења хемикалија и производа за општу употребу поверена извршава се Детаљи
Координирање, подстицање, организовање и усмеравање спровођења здравствене заштите изворна извршава се Детаљи
Стварање услвоа за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите изворна извршава се Детаљи
Решавање по жалби на решење о утврђивању накнаде за коришћење заштићеног подручја поверена извршава се Детаљи
Образовање Комисије за контролу урбанисстичких пројеката који се израђују за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине за послове урбанизма и потврђивање урбанистичких пројеката изворна извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за финансирање рада националних савета националних мањина који имају седиште на територији АП Војводине поверена извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за финансирање унапређивање положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције поверена извршава се Детаљи
Обезбеђивање средстава за финансирање органа и организација у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина-националних заједница поверена извршава се Детаљи
Превођење материјала за седницу Скупштине АП Војводине (сазив за седницу Скупштине и одбора, записник са седнице Скупштине одбора, предлог аката који се разматрају на седници Скупштине и одбора, предлог за измене и допуне дневног реда, амандмани, посланичка питања и други материјали настали у раду Скупштине АП Војводине и одбора) изворна извршава се Детаљи